ЦIыфхэм зафагъэзэн алъэкIыщт

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ упчIэ зиIэ цIыфхэм зыфагъэзан алъэкIыщт.

Телефон номерхэу 8(8772) 57-05-28, 52-18-86-м атеонхэ алъэкIыщт сабый зэрыс унагъохэм социальнэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным иIофыгъо зэхэзыфы зышIоигъохэр.

Ахъщэ IэпыIэгъу зищыкIагъэхэм, коммунальнэ фэIо-фашIэхэм ятынкIэ фэгъэкIотэныгъэ зиIэ цIыфхэм (федеральнэ льготникхэм) социальнэ IэпыIэгъу ягъэ­гъотыгъэным, ТекIоныгъэм и Мафэ ехъулIэу зэтыгъо тын зэратыщтхэм яIофыгъохэр къышъуфызэхафыщтых телефон номерэу 8(8772) 52-22-76-м шъу­зытеокIэ.

УФ-м и Президент иунашъоу коронавирусым пэшIуекIогъэнымкIэ санитар-эпидемиологие шапхъэхэм ягъэцэкIэн фэгъэхьыгъэр IофшIапIэхэм япащэхэм аукъуагъэмэ телефон номерэу 8(8772) 52-27-86-м шъутеон ыкIи джэуап жъугъотын шъулъэкIыщт.

IофшIэнымкIэ ыкIи цIыфхэр социальнэу ухъу­мэгъэнхэмкIэ Гупчэм ителефонхэр:

8(8772)52-31-25 – фэгъэкIотэныгъэ зиIэхэм яIофыгъохэр;

8(8772) 52-57-80 – сабый зэрыс унагъохэм атефэрэ тынхэм япхыгъэ Iофыгъохэр;

8(8772) 52-46-87 – справкэ зищыкIагъэхэр;

8(8772) 52-52-88 – къэралыгъо социальнэ IэпыIэгъу зищыкIагъэхэм, унагъор гъот макIэ зиIэхэм ахэлъы­тэгъэнымкIэ справкэ етыгъэным, коммунальнэ фэIо-фашIэхэмкIэ субсидие зэратыщтхэм яIофыгъохэр зэхэфыгъэнхэр.

Джащ фэдэу цIыфхэм яфэIо-фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ зэхэубытэгъэ гупчэми зыфэжъугъэзэн шъулъэкIыщт. Ащ ителефон номерыр 8(8772) 52-27-79.