ЗэфэгушIох

МэфэкIым лъапсэу иIэр шIушIагъэм къыщежьэу зылъытэрэ Кукэнэ Мурат гущыIэгъу тыфэхъугъ.

— Адыгэ быракъым имэфэкI гъэшIэгъонэу хэдгъэунэфыкIы тшIоигъу, — къеIуатэ Урысыем, Адыгеим янароднэ артистэу, Абхъазым изаслуженнэ артистэу Кукэнэ Мурат. — Си­къуаджэу Тэхъутэмыкъуае сыщыI, амалэу щыIэхэм тягупшысэ.


Унагъохэм ящагу дэхьапIэхэм адыгэ быракъхэр ащыIэтыгъэхэу дахэу къэлъагъох. Чылэм щыщхэм къызэрэтаIуагъэу, телефонкIэ зэфытеощтых.

— МэфэкIыр Москва щызгъэкIощт, — телефонкIэ тизэдэгущыIэгъу лъегъэкIуатэ Дунэе зэнэкъокъоу «Адыгэ пшъашъ» зыфиIорэм шIухьафтын шъхьаIэр къыщыдэзыхыгъэ Кукэнэ Бэлэ. — Интернетым ишIуагъэкIэ нэбгырабэмэ тадэгущыIэ. СиIахьылхэу Тэхъутэмыкъуае щыпсэухэрэм, нэмыкIхэм сафэгушIощт.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.