Зэнэкъокъум шъухэлэжьэн шъулъэкIыщт

2019-рэ илъэсым мэкъуогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу 2020-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 31-м нэс Интернетым исайтхэм зитхыгъэ къизыгъэхьагъэхэр творческэ зэнэкъокъоу «Щит и перо» зыфиIорэм хэлэжьэнхэу УФ-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ закъы­фегъазэ.

Зэнэкъокъум хэлэжьэнхэ алъэ­кIыщтых гупчэ, шъолъыр ыкIи ведомствэ къэбарлъыгъэIэс амалхэм яжурналистхэр, общественнэ объединениехэм, хэгъэгу кIоцI ыкIи хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм яIофышIэхэр.

«Щит и перо» зыфиIорэм хэлажьэхэрэм ятхыгъэхэр мыщ фэдэ адресымкIэ арагъэхьынхэ алъэкIыщт: Адыгэ Респуб­ликэр, къ. Мыекъуапэ, урамэу Ин­дустриальнэр 2А/1. IофшIагъэхэр 2020-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 31-м нэс аIахыщтых.

IофшIагъэхэр едзыгъо пчъагъэхэмкIэ зэтеутыгъэщтых: «По­лиция доверия», «Честь. Долг. Мужество», «Гражданская позиция», «Меняемся вместе», «PR-проект года», «Содружество», «Лучший интернет-проект о полиции в Интернете».

Джащ фэдэу, 2020-рэ илъэсыр шIэжьымрэ дзэ щытхъумрэ я Илъэсэу зэрагъэнэфагъэм къы­хэкIэу зэнэкъокъум хэхьэрэ едзыгъоу «Меняемся вместе» зыфиIоу, Хэгъэгу зэошхом илъэ­хъан хэгъэгу кIоцI къулыкъум иIофшIэн зыфэдагъэр къизыIотыкIырэ анахь тхыгъэ дэгъу къэзыгъэхьазырыхэрэм хэу­шъхьафыкIыгъэ шIухьафтын афагъэнэфагъ.

Зэнэкъокъум изэхэщэн епхыгъэ къэбар игъэкIотыгъэм Уры­сыем и МВД исайт шъущеплъын шъулъэкIыщт. Джащ фэдэу телефон номерхэу (8772) 59-63-18-кIэ, 59-63-20-кIэ къэбарым зыщыжъугъэгъозэн шъулъэкIыщт.

ЯсэнэхьаткIэ IэпыIэгъу афэхъух

Хэгъэгу коцI къулыкъум иветеранхэм я Мафэ бэмышIэу хагъэунэфыкIыгъ. Республикэ ведомствэм епхыгъэ ветеран организациер зызэхащагъэм къыщегъэжьагъэу Адыгеим иобщественнэ объединениехэм азыфагу чIыпIэ гъэнэфагъэ щиубытыгъ.

Советым хэтых къэралыгъом мамырныгъэрэ рэхьатныгъэрэ илъынымкIэ зишIогъэшхо хэ­лъхэ, илъэсыбэрэ Iоф зышIэгъэхэ къулыкъушIэхэр. Ахэр ясэнэ­хьаткIэ IэпэIэсэныгъэшхо зыхэлъ цIыфых, загъэпсэфынэу пенсием кIуагъэхэми, полицием IэпыIэгъу фэхъух. Ащ ишы­хьат статистикэр. Илъэс къэс республикэм иветеран орга­низацие илIыкIохэм яшIуагъэкIэ бзэджэшIэгъэ 80 фэдиз къыхагъэщы.

Джащ фэдэу къэIогъэн фае ныбжьыкIэхэм гушъхьэлэжь баиныгъэ яIэу, яхэгъэгу шIу алъэ­гъоу пIугъэнхэмкIэ, хэ­бзэрэхьатныгъэр къэухъумэ­гъэнымкIэ мыхэм яшIогъэшхо къызэрагъакIорэр.

Ащ нэмыкIэу АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ епхыгъэу зэхащэгъэ Об­щественнэ советым хэтхэу от­ставкэм щыIэ милицием иполковникхэу ХъутIыжъ Азмэт, Николай Киселевыр, Андрей Михайловыр, подполковникэу Александр Киреевыр ветеран организацием хэтхэм чанэу Iоф адашIэ.

Водитель ешъуагъэхэр агъэпщынэх

Мэлылъфэгъэу мазэр къызихьагъэм къыщыублагъэу ятIуа­нэу ешъуагъэу къагъэуцугъэ водительхэм алъэныкъокIэ Адыгеим иполицие уголовнэ Iофи 4 къызэIуихыгъ.

Ешъуагъэу автомобилыр ­зезыфэхэрэм пшъэдэкIыжьэу арагъэхьырэр агъэлъэшыгъ нахь мышIэми, Адыгеим и Къэра­лыгъо автоинспекцие икъулыкъушIэхэм водитель ешъуагъэ­хэр къаубытых. Автомобилым иводительхэм ямызакъоу мо­тоциклэр зыгъэIорышIэхэрэри мыхэм мымакIэу ахэтых. Мэлылъфэгъум икъихьагъухэм адэжь республикэм мыщ фэдэ хъугъэ-шIэгъи 4 щагъэунэфыгъ.

Красногвардейскэ районымкIэ автоинспекцием икъулы­къушIэхэм IэкIыбым къыщашIыгъэ автомобилым иводителэу илъэс 37-рэ зыныбжьыр ешъуа­гъэу къагъэуцугъ. Ащ медицинэ уплъэкIунхэр афишIыгъэхэп. ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, ыпэкIи ешъуагъэу къагъэуцуи, пшъэ­дэ­кIыжь рагъэхьыгъагъ.

Мотоциклэр зыгъэIорышIэщтыгъэм изечъакIэ ашIомытэ­рэзэу инспекторхэм къагъэу­цугъ. Илъэс 46-рэ зыныбжь хъулъфыгъэр ешъуагъэу къы­чIэкIыгъ, ащ нэмыкIэу мотоциклэм идокументхэр ыIыгъыгъэхэп.

Джэджэ районым иинспекторхэм илъэс 39-рэ зыныбжь хъулъфыгъэу мопедым тесыгъэр къызагъэуцум, ар ешъуагъэу къычIэкIыгъ. Медицинэ уплъэкIунхэр афишIыгъэхэп. Мопедыр хъулъфыгъэм тыра­хыгъ. ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, 2019-рэ илъэсым хъулъфыгъэр ешъуагъэу къагъэуцуи, ащ ипра­вэхэр Iахыгъэх.

Мыщ фэдэу Кощхьэблэ районым автомобилэу Хендаим иводителэу илъэс 35-рэ зыныбжьыр ешъуагъэу къагъэуцугъ. Медицинэ уплъэкIуныр афи­шIыгъэп.

Мы зигугъу къэтшIыгъэ водительхэм алъэныкъокIэ уго­ловнэ Iофхэр къызэIуахыгъэх. ИлъэситIум нэс хьапс къахьын алъэкIыщт.

ЦIыфхэм адэгущыIэх

АР-м и ЛIышъхьэ иунашъо игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу, зэпахырэ узэу коронавирусым цIыфхэр щыухъумэгъэнхэм фэшI гъогу-патруль къулыкъум иIофышIэхэм япчъагъэ нахьыбэ ашIыгъ.

Инспекторхэм документхэр зэрауплъэкIухэрэм нэмыкIэу, автомобилыр зэрафэнымкIэ хэушъхьафыкIыгъэ пропускыр яIэмэ зэрагъашIэ, джащ фэдэу шапхъэхэр амыукъонхэмкIэ щы­гъэгъозэн Iофтхьабзэхэр адызэрахьэх.

Полицейскэхэм IэпыIэгъу афэхъунхэу постым техьагъэх волонтер-медикхэри. Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым ипрофильнэ институт истудентхэм гъогум тет цIыфхэм агурагъаIо, ищыкIэгъэ дэдэу щымытмэ унэм укъикIы зэрэмыхъущтыр. Джащ фэдэу къэбзэныгъэм ехьылIэгъэ узыгъэгъозэрэ хэутыгъэ тхьапэхэр афагощых.

Наркотикхэр къапкъырахыгъэх

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ наркотикхэр къезыгъэкIокIыхэрэм апэуцужьыгъэнымкIэ иподразделение икъулыкъушIэхэм Мыекъуа­пэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьа­бзэхэр щызэхащагъэх. Ащ лъа­псэ фэхъугъэр ыпэкIэ хьапсым чIэ­сыгъэ хъулъфыгъэу илъэс 47-рэ зыныбжьым наркотикыр къыригъэкIокIэу зэрегуца­фэщтыгъэхэр ары.

Лъыхъуным хэт къулыкъу­шIэ­хэм бзэджашIэр Мыекъуапэ ирайон цIыкIухэм ащыщ горэм къыщаубытыгъ. Наркотик зыхэлъ пкъыгъоу «Соль» зыфи­Iорэр псыпс щыхьагъэм илъэу хъулъфыгъэм къыкъуагъотагъ. МыщкIэ уголовнэ Iоф къызэ­Iуахыгъ.

Джащ фэдэу илъэс 35-рэ зыныбжь хъулъфыгъэу Мые­къуапэ щыпсэурэм ылъэны­къо­кIэ Мыекъуапэ иполицие идознавательхэм процессуальнэ унашъо ашIыгъ. Ыпэрэм фэдэу мыщи бгъэфедэ мыхъущт наркотик зыхэлъ веществор къыкъуахыгъ. Ведомствэм къызэрэщаIуагъэмкIэ, бзэджашIэхэм илъэсищым нэс хьапс атыралъхьан алъэкIыщт.

НэкIубгъор
къэзыгъэхьазырыгъэр
КIАРЭ Фатим.