Адыгэ Респуб­ликэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

Адыгэ Республикэм и Къэ­ралыгъо быракъ и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Дышъэ щэбзэщищрэ жъогъо пшIыкIутIурэ зытет быракъ уцышъоу лIэшIэгъу пчъагъэмэ къазэпырахыгъэм — Адыгеим икъэралыгъо тамыгъэ шъхьа­Iэхэм зэу ащыщым рес­публикэм исхэмкIэ мэхьанэшхо иI.

Адыгеим и Къэралыгъо быракъэу тарихъ гъогушхо лъэпкъым къызэрикIугъэр къэзыушыхьатырэм, тятэжъ пIашъэхэу щытхъушхо къэзылэжьыгъэхэм, тичIыгу гупсэ, ащ щыпсэухэрэм лъэшэу тарэгушхо.

Адыгэ Республикэм и Къэ­ралыгъо быракъ тапэкIи тызэрэзэкъуигъэуцощтым, текIоныгъакIэхэм тыкъызэрафиIэтыщтым, щыIэныгъэм исыд фэдэрэ лъэныкъуи гъэхъэгъа­кIэхэр зэрэщытигъэшIыщтхэм тицыхьэ телъ.

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, шIоу щыIэр зэкIэ къыжъудэ­хъунэу, гушIуагъом шъущымыкIэнэу, IофышIоу ешъухьы­жьэхэрэм гъэхъагъэхэр ащышъушIынэу, шъуиуна­гъохэм гуфэбэныгъэрэ зэгурыIоныгъэрэ арылъынэу тышъуфэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ регион
къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет —Хасэм и Тхьаматэу
Владимир Нарожный