ЦIыфэу ауплъэкIугъэхэм япчъагъэкIэ пэрытныгъэ зыIыгъхэм Адыгеир ащыщ

Коронавирусым пэшIуекIогъэнымкIэ Оперативнэ штабым изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Ар видеоконференцие шIыкIэм тетэу кIуагъэ.

Мэлылъфэгъум и 23-м ехъу­лIэу Iофхэм язытет къытегущыIагъ Роспотребнадзорым АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Завгороднер. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, зэпахырэ узыр къыхэгъэщыгъэным фэшI республикэм щыпсэурэ нэбгырэ мин 14,3-мэ тестхэр арагъэкIугъэх. Тест-системэ мин 11,8-рэ IэпэчIэгъанэу яI. ЦIыфэу ауплъэкIугъэхэм япчъа­гъэкIэ Адыгеим ятфэнэрэ чIыпIэр Урысыем щиIыгъ. Нэ­бгырэ мини 100-м телъытагъэу сымэджагъэхэм япчъагъэ пштэмэ, къэралыгъомкIэ гурыт къэгъэлъэгъонэу щыIэм процент 35-кIэ республикэм щынахь макI. Сымаджэхэр ана­хьыбэу зыщагъэунэфыгъэхэр Мыекъуапэ — нэбгырэ 52-рэ, Адыгэкъалэ — 31-рэ. Ахэр зэо­лIэгъэхэ нэбгырэ 650-мэ япсау­ныгъэ изытет врачхэр лъэ­плъэх.

Адыгеим псауныгъэр къэу­хъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем къызэри­IуагъэмкIэ, нэбгырэ 34-мэ ам­булаторнэ шIыкIэм тетэу яIазэх, инфекционнэ госпиталым нэ­бгырэ 98-рэ чIэлъ. Мы аужырэ чэщ-зымафэм медицинэм иучреждениехэм нэбгыри 9 къащагъ, зы нэбгырэ чIатхыкIы­жьыгъ. Реанимацием нэбгыри 8 илъ, ахэм ащыщэу тIур тхьабылым Iоф езыгъэшIэрэ аппаратым пыгъэнагъэх, нэбгырэ 12-мэ жьы IэпыIэгъу арагъэ­гъоты. Министрэм къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, узыр зыфэдэр джыри икъу фэдизэу зэрагъэшIагъэп, яблэнэрэ мафэм цIыфым ипсауныгъэ изытет къы­зэ­щыкъон ылъэкIыщт, арышъ, ам­булаторнэу зэIазэхэрэм ана-­­хьэу анаIэ атет. Джащ фэдэу коронавирусым ыуж хъужьы­гъэхэм ялъ иплазмэ сымаджэ­хэм ахагъэхъонымкIэ опытэу щыIэр республикэм къызфигъэ­федэным фэхьазыр.

— Унэм къимыкIынхэ зэ­рэфаем ишапхъэ шъолъырым дэ­гъоу щагъэцакIэ, а къэ­гъэ­лъэ­гъоныр балли 3,7-рэ мэхъу. ЦIыфхэм япшъэдэкIыжь къызэрагурыIорэм, хэбзэ къу­лыкъу­хэм яIо зэхэлъэу Iоф зэ­рэзэдашIэрэм мыщ фэдэ зэфэхьысыжь дэгъухэр къыкIэлъэкIох. Унашъоу щыIэхэр зэрэжъугъэцакIэхэрэм фэшI пстэуми сышъуфэраз. Непи Iофхэм язытет къызэрыкIоп. Арышъ, етхьыжьэгъэ Iофыр лъыдгъэкIотэным, медучреж­дениехэм IэпэчIэгъанэу яIэм хэдгъэхъоным, Iэзэгъу уцхэр, оборудованиер, нэмыкIэу ти­щыкIагъэхэр тфикъунхэм ты­наIэ атедгъэтын фае, — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Социальнэ учреждениехэм ащыщхэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм иIофыгъуи зэхэсыгъом къыщаIэтыгъ. Мэлылъфэгъум и 20-м щыублагъэу ахэр ка­рантийнэ режимым техьагъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ къыгъэуцугъ мы учреждениехэм ящыкIагъэхэр арагъэгъотынхэу, ащ дакIоу санитар шап­хъэхэр ащагъэцэкIэнхэу. Джащ фэдэу республикэм ипащэ иунашъокIэ къулыкъушIэхэу чэщи мафи Iоф зышIэхэрэм зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъу аратыщт.

— ТынаIэ зытедгъэтын фэе Iофыгъуабэхэр щыIэх. Социальнэ пособиехэм, пенсиехэм ягъэхьазырынкIэ цIыфхэм IэпыIэгъу шъуафэхъуным, ахэм ягумэкIыгъохэр зэхэшъуфынхэм, ащкIэ цIыф­хэм яфитыныгъэхэмкIэ Уполномоченнэу Адыгеим щыIэм зэрифэшъуашэу Iоф дэшъу­шIэным мэхьанэшхо иI, — къы­Iуагъ республикэм ипащэ.

КъумпIыл Мурат къызэрэкIигъэтхъыгъэмкIэ, зэпахырэ узым зиушъомбгъуным ищынагъо анахьэу зэпхыгъэр цIыфхэр яунэхэм зэрисхэм къызыщыкIэкIэ ыкIи профессиональнэ купхэм санитар-эпидемиологие шапхъэхэр заукъохэкIэ ары. Ащ къыхэкIыкIэ муниципалитетхэм япащэхэм мы лъэныкъомкIэ IофшIэныр нахь агъэлъэшынэу, лъэбэкъоу ашIыхэрэр цIыфхэм агурагъэIонэу пшъэрылъ афа­шIыгъ. Радоницэм, жъоныгъокIэ мэфэкI мафэм ялъэхъан режимыр амыукъоным анахьэу анаIэ тырагъэтыщт. Ащ пае полицием, МЧС-м, Росгвардием якъулыкъушIэхэм, дружинникхэм гъэлъэшыгъэ шIыкIэм тетэу къулыкъур ахьын гухэлъ щыI. Ащ нэмыкIэу дзэ дэщыгъо кам­паниер шъолъырым зэрифэ­шъуашэу щызэхащэнэу АР-м и ЛIышъхьэ пшъэрылъ къыгъэу­цугъ.

Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Владимир Алай къызэриIуагъэмкIэ, IэкIыб къэралыгъохэм къа­рыкIыгъэхэм аратыгъэ патентхэр зэрагъэфедэн алъэкIыщт уахътэр мэзищкIэ нахьыбэ афашIыгъ.

— Охътэ къин тыхэт нахь мышIэми, лъэпкъ проектхэм, шъолъырым социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ышIыным иунэе программэ къадыхэ­лъытэгъэ пстэури гъэцэкIэ­гъэнхэм тынаIэ тет, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.