ТекIоныгъэм и Мафэ ехъулIэу Адыгеим щыпсэурэ ветеранхэм зэтыгъо тын аратыщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ипшъэ­рылъкIэ Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм зэтыгъо тын аIэ­кIэгъэхьэгъэным фэшI республикэ бюджетым сомэ мил­лион 23-рэ къыхахыгъ.

ТекIоныгъэм и Мафэ ехъулIэу мыщ фэдэ тынхэр ветеран 2400-м ехъу­мэ аIэкIэхьащт, ахэм ащы­щэу 230-мэ — сомэ мин 50 зырыз. Ахэр — Хэгъэгу зэошхом хэлэ­жьагъэхэр ыкIи сэкъат­ныгъэ хэзыхыгъэхэр, блокаднэ Ленинград щы­псэугъэхэр, концлагерхэм, геттохэм адэсыгъэ­хэр. Адрэ ветеранхэу тылым Iоф щызышIагъэ­хэм, Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэхэм ыкIи сэ­къатныгъэ хэзыхыгъэхэм яшъхьэгъусэхэм сомэ минитф зырыз ара­тыщт.

Тынхэр 2020-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 24-м ветеранхэм яунэе счетхэм афарагъэхьащтых. АщкIэ АР-м Iоф­шIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэрэ ПенсиехэмкIэ фондым АдыгеимкIэ икъутамэрэ ябазэхэр агъэфедэщтых.

— Пандемием къы­хэ­кIэу ТекIоныгъэм ия 75-рэ илъэс ихэгъэунэфыкIын епхыгъэ планым зэхъокIыныгъэхэр фэтшIынхэ фае хъугъэ. Ау тиветеранхэм IэпыIэгъу тафэхъунымкIэ, ахэм агу къыдэтщэенымкIэ шIоигъоныгъэу тиIэм зи пэ­рыохъу къыфэхъун ылъэ­кIыщтэп. Урысыем итарихъкIэ мы мафэр анахь шъхьаIэу щытыгъ, щыт ыкIи тапэкIэ арэущтэу щытыщт. ТицIыф­хэм лIыхъужъыныгъэу зэрахьагъэм ишIэжь къэ­­тыухъумэным, къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм алъыдгъэIэсыным мэхьанэшхо иI, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу