ЭкономикэмкIэ мэхьанэшхо зиIэхэр

ПсэолъэшI ыкIи коммунальнэ хъызмэтхэм IэпыIэгъу афэхъугъэным иIофыгъохэм афэгъэ­хьыгъагъ УФ-м шъолъыр хэхъоныгъэмкIэ икомиссие и Президиум изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр. Ар зэрищагъ Урысыем и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Марат Хуснуллиным. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

УФ-м ивице-премьер къызэриIуагъэу, къэралы­гъом ипащэу Владимир Путиным ипшъэрылъкIэ охътэ къиным псэолъэшIыным хэщагъэхэм IэпыIэгъу тедзэ ягъэгъотыгъэным непэ Iоф дашIэ. ПсэолъэшI площадкэхэм ыкIи предприятиехэм коронавирусым защимыушъомбгъуным, экономикэм хэхъоныгъэ ышIыным анахьэу анаIэ тырагъэтын фаеу ылъытагъ. Джащ фэдэу къэралыгъо программэхэм ягъэцэкIэн шъолъырхэр лъыплъэнхэу къариIуагъ.

— Кризисым тыкъыхэкIынышъ, зыпкъ итэу хэхъо­ныгъэ тшIыным тыкъыфэкIоныр – джары типшъэрылъ шъхьаIэр, — къыхигъэщыгъ М. Хуснуллиным.

Лъэпкъ проектэу «Жилье и городская среда» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу Адыгеим къызэхэоным ищынагъо зыдэщыIэ унэхэу итхэм арысхэр агъэкощых. 2020 — 2021-рэ илъэсхэм мы лъэныкъом сомэ миллион 53-м ехъу, ащ нэмыкIэу мы илъэсым общественнэ ыкIи къэлэ чIыпIэхэм язэтегъэпсыхьан сомэ миллиони 140-м ехъу апэIуагъэхьащт.

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэм ягъэцэкIэн мы илъэсым сомэ миллион 475,8-рэ тефэщт.

Коронавирусым пэшIуекIогъэнымкIэ санитар шапхъэу агъэнэфагъэхэм елъытыгъэу мы хъызмэтым ипредприятиехэм яIофшIэн зэхащэ.

— Мы отраслэр, экономикэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ нэмыкI лъэныкъохэр къызэтемыуцохэу Iоф ашIэным мэхьанэшхо иI. Сыда пIомэ, чIэнагъэу тшIыхэрэм нэужым талъыIэсыжьыныр къин къытщыхъущт. Мыщ дэжьым хъыз­мэтым хэщагъэхэм яIофшIэн щынэгъончъэу щытыныр пстэуми анахь шъхьаIэу тэлъытэ, — къыIуагъ респуб­ликэм ипащэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.