Зэгъусэхэу узым пэшIуекIох

Коронавирусым пэшIуекIогъэным фэшI УФ-м и Правительствэ дэжь щызэхащэгъэ Координационнэ советым изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ Урысыем и Премьер-министрэу Михаил Мишустиным.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх федеральнэ министерствэхэм ыкIи ведомствэхэм, шъолъырхэм япащэхэр. Адыгеим ыцIэкIэ ащ хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, Роспотребнадзорым АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ илIыкIохэр.

УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ зэхэсыгъом ипэублэ къызэрэщиIуагъэмкIэ, мэлылъфэгъум и 28-м ехъулIэу псауныгъэр къэухъумэгъэным ишъо­лъыр системэхэм ящыкIэгъэ медицинэ оборудованиер аIэкIэ­лъын фае. Ащ фэдэ пшъэрылъ къыгъэуцугъ Урысыем и Президентэу Владимир Путиным.

— Правительствэм къызэрилъытагъэмкIэ, медицинэ учреждениехэм чIыпIэхэр ащыгъэ­псыгъэнхэм фэшI сомэ миллиард 33-м ехъу афатIупщыгъ. ГухэкI нахь мышIэми, Iофхэм язытет зэрэкъиным емылъытыгъэу субъектхэм япащэхэм ащыщхэм япшъэрылъхэр икъу фэдизэу агъэцэкIагъэхэп, мы Iофым зэри­фэшъуашэу къекIолIагъэхэп, — къыIуагъ Михаил Мишустиным.

КъызэрэхагъэщыгъэмкIэ, мыщ нэмыкIэу регионхэм тедзэу сомэ миллиард 32-м ехъу аIэкIагъэ­хьагъ. Ау чIыпIэ зырызхэм зэзэгъыныгъэхэр проценти 10-м нахь макIэу ащагъэцэкIагъэх. Мы лъэныкъомкIэ IофшIэныр агъэлъэшын фаеу УФ-м и Прави­тельствэ и Тхьаматэ къариIуагъ.

УФ-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Михаил Мурашко къызэриIуагъэмкIэ, коронавирусыр нэбгырэ мин 60-мэ къапыхьагъ, ахэм ащыщэу мин 1,3-м ехъур ИВЛ аппаратхэм апыгъэнагъэх. Зидунай зыхъожьыгъэхэр зы процентым нахь макI, мы къэгъэлъэгъоныр дунаимкIэ анахь цIыкIу.

Министрэу Денис Мантуровым къызэриIуагъэмкIэ, къэралыгъом ипредприятиитIум къащадагъэ­кIырэ тхьабылым Iоф езыгъэшIэрэ аппаратхэм япчъагъэ фэди 8-кIэ нахьыбэ ашIыгъ. ЖъоныгъуакIэм мыщ фэдэ аппарат мини 2,5-рэ, мэкъуогъум — мини 3,5-рэ къыдагъэкIынэу агъэнафэ.

ФинансхэмкIэ министрэу Антон Силуановым къызэриIуагъэм­кIэ, тхьамэфищкIэ узэкIэIэ­бэ­жьмэ шъолъырхэм афагъэхьыгъэ апэрэ траншым епхыгъэ зэзэгъыныгъэхэр процент 71,5-кIэ гъэцэкIагъэхэ хъугъэ.

Видеоселектор зэхэсыгъом ыуж АР-м и ЛIышъхьэ оперативнэ зэхэсыгъо зэхищагъ.

— Къэралыгъом ипащэхэм пшъэрылъ къытфашIыгъ мы мазэм ыкIэм нэс псауныгъэр къэухъумэгъэным исистемэ коронавирусым пэшIуекIогъэнымкIэ IофшIэным изыфэгъэ­хьазы­рын тыухынэу. Непэрэ мафэм ехъулIэу инфекционнэ сымэ­джэщым госпиталь къыщызэIутхыгъ, Инэм сымэджэщ­ми ыкIи Мыекъопэ къэлэ сы­мэджэщым мы IофшIэныр ащытэухы. ЗэкIэмкIи шъолъы­рым чIыпIэ 500 иIэнэу тэгъэ­нафэ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Непэрэ мафэм ехъулIэу мы зэпахырэ узыр къызпыхьэгъэ нэбгыри 130-мэ республикэм щяIазэх, ахэм ащыщэу 90-мэ — стационар шIыкIэм тетэу, адрэ 40-мэ — амбулаторнэу. Нэбгырэ 26-рэ къычIатхыкIыжьыгъэх, 3-мэ ядунай ахъожьыгъ. Обсерваторхэм нэбгырэ 11 арылъ.

— Коронавирусым изиу­шъомбгъун непэ къызэтедгъэу­цон тлъэкIыгъ, ау анахьэу зыщысымэджэхэрэ уахътэм тынэсыгъ пIоныр джыри жьыIо. Федеральнэ гупчэм къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэр зэкIэ дгъэцэкIэнхэм, тиIэзэпIэ учреждениехэм язытет шэпхъэ­шIухэм адиштэнхэм тылъы­плъэн фае. Iэзэгъу уцхэр ыкIи зызэрэуухъумэжьыщт пкъы­гъо­хэр икъунхэм анахьэу ты­лъып­лъэн фае, — къыхигъэ­щыгъ КъумпIыл Мурат.