ЖъоныгъуакIэм ыкIэм илъэс еджэгъур аухыщт

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм иеджапIэхэр Iудзыгъэ шIыкIэм те­тэу зэрэрагъаджэхэрэм фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъо зэхищагъ. Ар видеоконференцие гъэпсы­кIэкIэ кIуагъэ. Республикэм ит къалэхэмрэ районхэмрэ япащэхэр ащ хэлэжьагъэх.

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур зэхэсыгъом къызэрэщиIуагъэмкIэ, мэлылъфэгъум и 6-м къыщегъэжьагъэу зэкIэ еджапIэхэр Iудзыгъэ шIыкIэм техьагъэх. Платформэу «Я-класс» зыфиIорэр ары нахьыбэрэмкIэ агъэфедэрэр, электроннэ почтэри, мессенджер зэфэшъхьафхэри агъэфедэхэу мэхъу. КIэлэегъаджэхэм япроцент 90-р IофыкIэм къыхэлажьэх, ар пчъагъэхэмкIэ зэрэхъурэр нэбгырэ 4150-рэ. КIэлэеджэкIо мин 54-м щыщэу фэдэ шIыкIэмкIэ рагъаджэрэр нэбгырэ мин 50.

Адрэ сабыйхэу, ахэр нэбгырэ мини 4,5-рэ мэхъух, IофыгъуакIэм хамыщэшъугъэхэр гъэмафэм рагъэджэжьынхэу рахъухьагъ. Министрэм зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, гъэсэныгъэ системэм пшъэрылъитIу зэшIуихыгъ: апэрэр зыфэгъэхьыгъагъэр егъэджэныр республикэм ит еджапIэхэм зэпамыгъэуныр, ятIо­нэрэр — сабыйхэр урамым тещыгъэнхэр. Ащ дакIоу еджапIэхэм афагъэпытагъ еджэныр Iэпэдэлэл амышIынэу, унэм щагъэ­цэкIэнэу аратырэр нахь макIэ кIэлэеджа­кIохэм афашIынэу.

Я 9 — 11-рэ классхэр къэзыухыхэ­рэм ащыщхэм еджэпIэ оргтехникэр аIэ­кIагъэхьагъ, ащ фэшI спонсорхэм яIэпыIэгъуи къызфагъэфедагъ. Илъэс еджэгъур жъоныгъуакIэм ыкIэхэм адэжь къаухыщт.

Къэралыгъо зэфэхьысыжь аттестациер зэракIущтыр урысыбзэмрэ хьисапымрэ, адрэ предметхэмкIэ шапхъэу аштэщтыр илъэсым къыкIоцI оценкэу кIэлэеджакIохэм къахьыгъэхэр ары.

ТапэкIэ ГИА-р зыщатыщтыгъэ чIыпIэ 18-мэ ачIыпIэкIэ республикэм ит анахь еджэпIэ инкIэ щалъытэхэрэ 97-мэ ащарагъэтынэу егупшысэх.

ЗыкI къэралыгъо ушэтынхэр еджапIэр къэзыухырэ нэбгырэ 1800-мэ мыгъэ атынэу щыт. Мы IофыгъомкIэ зи зэхъо­кIыныгъэ щыIэгоп, ушэтынхэр чIыпIи 10-у агъэнэфагъэхэм ащырагъэкIокIыщтых, ащ пае чIэхьапIэхэр нахьыбэ ашIыщтых, аудиториеу агъэфедэщтыри нахьыбэщт, кIэлэеджакIохэри зэпэчы­жьэхэу агъэтIысыщтых.

Республикэм и ЛIышъхьэ зэхэсыгъом хэлажьэрэмэ анаIэ тыраригъэдзагъ нэмыкI шъолъырхэм Iудзыгъэ шIыкIэр зэрэщагъэфедэрэ амалри къыдалъытэн зэрэфаер, нахь шэпхъэ дэгъухэр къыхахымэ зэрэнахьышIур.

— Джырэ уахътэм пстэуми апэу тызгъэгумэкIырэр кIэлэеджакIохэмрэ ны-тыхэмрэ япсауныгъэ изытет ары. Ау ащ дакIоу гъэсэныгъэр зыщыдгъэ­гъупшэ хъущтэп. Муниципалитетхэм япащэмэ сялъэIу Iудзыгъэ шIыкIэм тетэу егъэджэн Iофыгъохэр зэрэкIохэ­рэм нахь чанэу лъыплъэнхэу, гумэкIы­гъоу щы­Iэхэр IэкIыб амышIынхэу. Тызэгъусэхэу ахэм ядэгъэзыжьын тыдэлэжьэщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Гъот макIэ зиIэ унагъохэм афаго­щыщт Iалъмэкъхэу гъомылапхъэхэр зэрылъхэр мы уахътэм джыри зэрагъэхьазырырэр КъумпIыл Мурат зэхэсыгъом къыщиIуагъ. ЛIышъхьэм къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, бизнесым пылъхэу республикэм щыпсэурэмэ ащыщыбэ а шIушIэ Iофым къыхэ­лэжьэнхэу фэхьазырых, ащ изэшIохын муниципалитетхэм япащэхэм анаIэ тырагъэтынэу къяджагъ.