Жьы къабзэр Iэзэгъу

Псауныгъэм икъэухъумэн жьым икъэбзагъэ бэкIэ елъытыгъ.

— ТичIыгу дахэ, ущыпсэункIэ хъопсагъо, — къеIуатэ рес­публикэм и Лъэпкъ музей шIэныгъэмкIэ иIофышIэ шъхьаIэу, зэлъашIэрэ археологэу Тэу Аслъан. — Пэсэрэ лъэхъаным къыщегъэжьагъэу адыгэмэ унэу ашIырэр пхъэм хашIыкIыщтыгъ, дэпкъыр ятIэкIэ аищтыгъ. Мэзым зыкIохэкIэ ямыщыкIэгъэ пхъэр раупкIыщтыгъэп, чъыгхэм афэсакъыщтыгъэх. Тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэбзагъэ цIыфым зэрелъытыгъэр тинахьыжъ пIашъэхэм дэгъоу ашIэщтыгъ.

Тэу Аслъан къызэриIотэжьырэмкIэ, якъуаджэу Тэуехьаблэ речъэкIырэ псыхъоу Мартэ къэбзэ дэдэу щытыгъ, зыхауIубэзэ цIыфхэр псы ешъо­щтыгъэх.

Щынджые ипсыхъоу ЧIыбый псы Iэзэгъоу щытыгъ. Къэсымэ­джагъэр псыхъом къыхахыгъэ псым зешъокIэ, ипсауныгъэ зыпкъ иуцожьэу бэрэ къыхэ­кIыщтыгъ.

Мыекъопэ районым икъу­шъхьэу Сырыфыбг ипсыкъе­фэххэр къабзэх. Медицинэм иIо­фышIэхэм зэрагъэунэфыгъэу, псыкъечъэхыпIэхэм жьыр ащыкъабз. Къушъхьэм къефэхырэ псымрэ нэпкъымрэ азыфагу ущыт зыхъукIэ, жьы къабзэу къапщэрэр Iэзэгъоу щыт.

Сырыфыбг ипсыхъожъыеу Сырыф къушъхьэ тIуакIэхэм зэращычъэрэм уеплъызэ, ти­лъэпкъ ичIыгу идэхагъэ уасэу фэпшIырэм хэхъо.

Коронавирусым къыхэкIэу Сырыфыбг екIурэ зыгъэпсэ­фыпIэ гъогухэр мы мафэхэм зэфэшIыгъэх. Арэу щытми, на­хьыпэрэм фэдэу, Сыбыр, Рос­тов, Москва, Ленинград хэ­ку­хэм, нэмыкIхэм зекIохэр къа­рыкIыщтхэу, зыщагъэпсэфыщтэу тэгугъэ.

Адыгэ къужъым, адыгэ къэбым, фэшъхьафхэм афэгъэхьыгъэ мэфэкIхэм тахэлэжьэщт. Сырыфыбг ижьы къабзэ къащэзэ япсауныгъэ зыгъэпытэхэрэм япчъагъэ зэрэхэхъощтым тицы­хьэ телъ. Сырыфыбг зыгъэпсэфыпIэхэм ятеплъэ гур зыфещэ. IофшIапIэм ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Бибэ Мурат зэхэщэкIо дэгъу. Ащ къызэрэтиIуагъэу, коронавирусыр зэрэтекIэу зыгъэпсэфыпIэхэм якIурэ гъогухэр къызэIуа­хыжьыщтых, псауныгъэм игъэ­пытэн ехьылIэгъэ Iофыгъохэр агъэцэкIэщтых.

ЕмтIылъ Нурбый.