ЯщыкIагъэхэр арагъэгъотыщтых

Урысые партиеу «Единэ Россиемрэ» УФ-м гъэсэныгъэмкIэ иминистрэу Сергей Кравцовымрэ онлайн шIыкIэм тет зэхэсыгъоу джырэблагъэ зэхащагъэм къызэрэщаIуагъэмкIэ, кIэлэеджакIохэм Iудзыгъэ егъэджэн шIыкIэмкIэ агъэфедэрэ техникэр зимыIэ унагъохэм аIэкIагъэхьащтых, ащ нэмыкIэу гъомылапхъэхэр зэрылъ Iалъмэкъхэр аратыщтых. Джащ фэдэу шъолъырхэм якIэлэегъаджэхэм игъом ыкIи икъоу лэжьапкIэхэр аратыщых.

Шъугу къэдгъэкIыжьын ка­рантиным ыпкъ къикIыкIэ кIэлэегъаджэмрэ кIэлэеджакIомрэ язэпхыныгъэ къызэтегъэнэгъэным фэшI онлайн-технологиехэр къызфагъэфедэхэзэ, мэлылъфэгъум и 6-м къыщегъэжьагъэу еджапIэхэр Iудзыгъэ егъэджэн шIыкIэм зэрэтехьагъэхэр.

Партиеу «Единэ Россием» иIэпыIэгъукIэ электроннэ шIыкIэм тетэу кIэлэеджакIохэм шIэныгъэхэр зэрагъэгъотынхэмкIэ ящыкIэгъэщт техникэр зимыIэ унагъохэм аIэкIагъэхьащтых ыкIи кIэлэегъаджэхэм яIофшIэн фитыныгъэхэр къызэраухъумэхэрэм лъыплъэщтых, джащ фэдэу фэгъэкIотэныгъэ зиIэ купхэм ахэхьэрэ кIэлэцIыкIухэм гъомылапхъэхэр зэрылъ Iалъмэкъхэр афащэщтых.

«Единэ Россием» Урысыем и Правительствэ, стратегие гухэлъхэмкIэ Агентствэр игъу­сэхэу Iудзыгъэ шыкIэм тетэу еджэхэрэ кIэлэеджакIохэм IэпыIэгъу афэхъунхэмкIэ «По­моги учиться дома» зыцIэ программэр агъэпсыгъ. Ащ ишIуагъэкIэ онлайн шIыкIэм тетэу кIэлэеджа­кIохэр рагъэджэнхэмкIэ компьютерыр ыкIи гаджетыр зимыIэ унагъохэм афащэфыщтых.

«Единэ Россием» и Генсовет исекретарэу Андрей Турчак къызэриIуагъэмкIэ, мурад шъхьа­Iэу яIэр охътэ кIэкIым къыкIоцI къэралыгъом щыпсэурэ кIэлэеджакIо пэпчъ Iудзыгъэ шIыкIэм тетэу еджэн амалхэр етыгъэнхэр ары.

— Коронавирусым иягъэ кIэлэцIыкIухэм ыкIи ны-тыхэм якIынэу щытэп. КIэлэеджакIо­хэмкIэ ыкIи ахэм янэ-ятэхэмкIэ типшъэрылъыр егъэджэн программэм зыпари пэрыохъу фэмыхъоу, шIэныгъэ икъу кIэлэцIыкIухэм ядгъэгъотыныр ары, — къыIуагъ А.Турчак.

Джащ фэдэу Iудзыгъэ шIыкIэм тетэу зыщеджэщтхэ уахътэм къыриубытэу кIэлэегъаджэхэр компьютерым фырагъэджэнхэмкIэ УФ-м гъэсэныгъэмкIэ и Министерствэрэ «Единэ Россиемрэ» зэгъусэхэу «Волонтеры просвещения» зыцIэ проектыр агъэпсыгъ. Ащ къыдыхэлъытагъэу апшъэрэ курсым ис студентхэм яIэпыIэгъу кIэлэегъа­джэхэм арагъэкIыщт.

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатэу, федеральнэ партийнэ проектэу «Новая школа» зыфиIорэм АдыгеимкIэ икоординаторэу Былымыхьэ Иринэ къызэриIуагъэмкIэ, мэлылъфэгъум и 6-м къыщегъэ­жьагъэу республикэм иеджапIэ­хэр Iудзыгъэ егъэджэн шIыкIэм техьагъэх. А уахътэм къыщегъэ­жьагъэу кIэлэегъаджэхэр, ны-ты­хэр ыкIи кIэлэеджакIохэр егъэджэнымкIэ шIыкIакIэу къыхахыгъэ «ЯКласс» зыфиIоу Дневник РУ-м епхыгъэм иIоф­шIэн дэгъоу щыгъозагъэх.

Арэу щытми, Iудзыгъэ егъэ­джэн шIыкIэм игъэфедэнкIэ гумэкIыгъохэр къэуцугъэх: федеральнэ мэхьанэ иIэу зыкI ФГОС-м епхыгъэу платформэ гъэпсыгъэн, еджапIэхэм зэкIэми кIочIэ ин зиIэ интернетыр ящэлIэгъэн, лицензиеу ZOOM-р зэкIэ еджапIэхэм къафэщэфыгъэнхэ ыкIи ащ къыдыхэлъытагъэу ОГЭ-м, ЕГЭ-м изыфэгъэ­хьазырынкIэ платформэ ащыгъэпсыгъэнхэ фае.

Депутатым къызэриIуагъэмкIэ, ипIалъэ къэмысыгъэу илъэс еджэгъур амыухынэу Адыгеир кIэдэу. ЕгъэджэнымкIэ зэкIэ ящыкIэгъэщт методическэ IэпыIэгъухэр къыдагъэкIыгъэх, вебинархэр зэхащэх, платформэ зэфэшъхьафхэр агъэпсых.

— Iудзыгъэ шIыкIэм тетэу кIэлэеджакIохэр еджэнхэмкIэ ящыкIэгъэщт смартфонхэр ыкIи мобильнэ цифрэ пкъыгъохэр гъот макIэ зиIэ унагъохэм аIэкIэгъэхьагъэнхэр типшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ, — къыIуагъ депутатым.

КIАРЭ Фатим.