Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ Оперативнэ штабым изэхэсыгъо зэрищагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат коронавирусым зимыушъомбгъунымкIэ Оперативнэ штабым изэхэсыгъо тыгъуасэ зэрищагъ. Видеоконференцие шIыкIэм тетэу ар кIуагъэ.

Зэхэсыгъор къызэIуихызэ, Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэу­нэфыкIыгъэмкIэ, зэпахырэ узым зимыушъомбгъунымкIэ ищыкIэгъэ пстэур республикэм щашIэ, хабзэм икъулыкъухэм зэдырагъаштэу Iоф зэдашIэ. Оперативнэ штабри, муниципалитетхэри, МВД-м иIофышIэхэри, волонтерхэри зэгурыIохэзэ зэдэлажьэх.

Тхьаумэфэ мафэхэм цIыфхэм шапхъэхэр дэгъоу къызэрэда­лъытагъэр, яунэхэм зэрарысыгъэхэр КъумпIыл Мурат хигъэу­нэфыкIыгъ, Оперативнэ штабым иунашъохэр зэрагъэцакIэхэрэм фэшI цIыфхэм зэрафэразэр къыIуагъ.

— Iофым изытет дэгъоу къазэрагурыIорэмкIэ тицIыф­хэм сафэраз. ГухэкI нахь мы­шIэми, коронавирусыр къызэузхэрэм япчъагъэ хэхъо. Сымаджэхэр игъом къыхэгъэ­щыгъэнхэм фэшI тестхэр зы­Iахыхэрэр фэдитIукIэ нахьыбэ ашIыгъ, общественнэ чIыпIэхэр дезинфекцие шIыгъэнхэмкIэ Iофхэр агъэлъэшыгъэх. Коронавирусым зимыушъомбгъунымкIэ тфэлъэкIырэр зэкIэ тшIэн фае. Республикэм ис нэбгырэ пэпчъ иIахь мы Iофым къыхилъхьан фае. Зэпахырэ узым пэуцужьыгъэнымкIэ амал шъхьаIэу щыIэхэр яунэхэм арысынхэр, цIыфхэм нахь макIэрэ аIукIэнхэр, санитар шапхъэхэр зэкIэ агъэцэкIэнхэр ары, — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

Роспотребнадзорым Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Завгороднем зэрэхиугъэунэфыкIыгъэмкIэ, республикэм ис нэбгырэ 12594-мэ тестхэр аIахыгъэх. Нахьыбэу зыщысымаджэхэрэр Мыекъуапэрэ Адыгэкъалэрэ ары. Коронавирусыр къызыхагъэщыгъэхэм ягъусагъэхэр агъэунэфыгъэх. Ащ фэдэхэу республикэм нэбгырэ 936-рэ къыщыхагъэщыгъ, врачхэм ахэм анаIэ атырагъэты.

Къалэхэу Москварэ Санкт-Петербургрэ къарыкIыхэрэми гъу­нэ алъафы. Мэлылъфэгъум и 20-м ехъулIэу Краснодар иаэро­порт къыращыжьи, Адыгеим къагъэсыжьыгъэр зэрэхъу­щтыгъэр нэбгырэ 55-рэ. Ахэм мэфэ 14 яунэхэм арысынхэу афагъэпытагъ, нэбгыри 4 обсерваторым ащагъ. Зигугъу къэтшIыгъэ къа­лэхэм нэмыкI транспорткIэ къарыкIхэу Адыгеим къакIохэрэми линие плъырым ителефонхэу 8-800-555-49-43-мкIэ, 8 (8772) 52-12-05-мкIэ псынкIэу макъэ арагъэIун фае. Шэпхъэ гъэнэфагъэхэр зыукъохэрэм юридическэ пшъэдэкIыжь арагъэхьыщт.

Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем къызэриIуагъэмкIэ, джыдэдэм нэбгырэ 40-мэ амбулаторнэу яIазэх, нэбгырэ 93-рэ сымэ­джэ­щхэм ачIэлъ, ахэм ащыщэу нэбгыри 6-р реанимацием илъ, зы нэбгырэм пае ИВЛ-мкIэ аппаратыр къызфагъэфедэ. Нэбгыри 10 чIатхыкIыжьыным фагъэхьазыры.

Министрэм къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, ищыкIэгъэ Iэзэгъу уцхэмрэ медицинэ оборудованиемрэ зэкIэ госпиталым иIэх. ИВЛ-мкIэ аппарат 53-р респуб­ликэм къыщызфагъэфедэным фэхьазыр. НэмыкI медицинэ учреждениехэми ИВЛ-мкIэ аппа­ратхэр яIэх. ЫпэкIэ къащэфыгъэгъэ аппаратхэр мы тхьаумафэм къаIэкIагъэхьажьынхэу къагъэгугъагъэх. Ащ нэмыкIэу медицинэ IофышIэхэм япсауныгъэ къызэраухъумэщт шъуашэхэри бэу къаIэкIагъэхьагъэх.

Iэзэгъу уцхэмкIэ, зызэраухъу­мэрэ пкъыгъохэмкIэ, оборудованиемкIэ IэпэчIэгъанэ щыIэным тегъэ­псыхьэгъэ Iофтхьабзэхэр республикэм джыдэдэм щызэрахьэх. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ медицинэ учреждениехэм ярезерв зэгъэуIугъэнымкIэ мэлылъфэгъум и 28-м ехъулIэу Iофхэр аухынэу пшъэ­рылъ афишIыгъ.

Сымаджэхэм апае чIыпIэ 500 фэдиз республикэм щагъэхьазырыщт. ГущыIэм пае, инфекционнэ сымэджэщым нэбгыри 170-мэ щяIэзэнхэ алъэкIыщт. Мыекъопэ къэлэ сымэджэщым чIыпIэ 250-рэ, терапевтическэ отделением — чIыпIэ 70-рэ щагъэхьазырыщт. Поселкэу Инэм дэт сымэджэщым чIыпIи 100 щагъэхьазырыгъах.

Зэхэсыгъом икIэух КъумпIыл Мурат цIыфхэм, бизнес цIыкIум­рэ гурытымрэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ пшъэрылъхэр афишIыгъэх. Экономикэм илъэ­ныкъо зэфэшъхьафхэм Iофхэм язытет ащызэгъэшIэгъэным пае зэхэсыгъохэр зэхащэнхэу мыщ щырахъухьагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.