ШIухьафтын лъапIэ аратыгъ

Уз бзаджэу къежьагъэм ыпкъ къикIыкIэ врач­­хэм охътэ хьылъэ къякIугъ. IофшIэн къи­ныр ахэм апшъэ къифагъ. Мафэ къэс япсау­ны­гъэ емыблэжьхэу сымаджэхэм яIазэх.

А IофшIагъэр зэхашIыкIызэ, политическэ партиеу «Единэ Россием» ыцIэкIэ шIухьафтынэу автомобиль «Лада Веста» зыфиIорэр зэпахырэ узхэм зыщяIэзэхэрэ Адыгэ республикэ сымэджэщым иIофышIэхэм аратыгъ.

Сымэджэщым иIофышIэ куп ыцIэкIэ рэзэныгъэ гущыIэхэр партием ишъолъыр къутамэ фагъэхьых игъо шъыпкъэм ищы­кIэгъэ шIухьафтын къазэрэратыгъэмкIэ.