Унэм къимыкIынхэм нахь лъэшэу лъыплъэщтых

Коронавирусым зызэриушъомбгъурэм къыхэкIэу цIыфхэр унэм къимыкIэу исынхэм ирежим нахь пхъашэу лъып­лъэнхэм фэшI къулыкъу зыхьырэ патрульхэм япчъагъэ Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Мини­стерствэ хигъэхъуагъ. Урысыем ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэу Адыгеим щыIэм пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр зэрихьэхэу ыублагъ.

Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие автомобиль псынкIэхэр зекIонхэмкIэ хэушъхьафыкIыгъэ фитыныгъэ къязытырэ тхьапэхэр аIыгъхэмэ еуплъэкIух. Мыекъуапэ игупчэ гъогу-патруль къулыкъур нарядым тетэу хэбзэнчъэу къафыратхыкIыгъэхэ пропускхэр аIехых. Арэущтэу зыкIэхъурэр къэбар жъугъэм иамалхэм къафиIотагъ хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ министрэм игуадзэу Евгений Долматовым. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, фэдэ фитыныгъэ мин 28-рэ фэдиз рес­публикэм щаратыгъ, ахэм ащыщхэм мытэрэзхэр къахагъэщыгъэх.

— Iофыр зытетымкIэ, зекIонхэмкIэ фитыныгъэхэр къыратхыкIыхэ зэхъум пылъын фэе шапхъэхэр муниципа­литетхэм аукъагъэх. АлъэкъуацIэхэр, ацI, ятэ ыцIэ, зыщыпсэухэрэр, транспорт амалым имодель арытхагъэхэп. Зэрэщытын фаер — Iоф зэришIэрэмкIэ унашъор, уахътэу Iоф зэришIэрэр зэрытхэгъэхэ тхылъ гъэнэфагъэр къулы­къушIэм ылъэгъунэу щыт. Джащыгъум инспекторым упчIэ иIэщтыгъэп. Мы уахътэм къаIахыгъэхэ пропускхэр муниципалитетхэм аратыжьых, зищыкIагъэхэм икIэрыкIэу хэукъоныгъэхэр хэмытыжьхэу къафыратхыкIыжьыщтых, — къыIуагъ Евгений Долматовым.

Адыгеим и Оперативнэ штаб зичэзыу зэхэсыгъоу иIагъэм зэрэщырахъухьагъэм­кIэ, цIыфхэр нахь макIэу зекIонхэм фэшI пропускхэм якъитхыкIын шIыкIэ нахь агъэпхъэшэщт. Предприятиехэм ыкIи организациехэм аIутхэр IофшIапIэм къащэнхэмкIэ ежь якъулыкъушIэ транспорт агъэфедэн фае.

Iэшъынэ Сусан.