Лъэпкъ проектым игъэцэкIэн лъагъэкIуатэ

Непэ тиреспубликэ игъогу хъызмэт зэхъокIыныгъэшхохэр зэрэ­щы­кIо­­хэрэр зэкIэми тинэрылъэгъу. ГъэцэкIэжьын инхэр федеральнэ гъогухэм ямызакъоу шъолъыр ыкIи чIыпIэ автомобиль гъогухэм арашIылIэх.

Лъэпкъ проектэу «Автомобиль гъогухэр щынэгъончъэнхэр ыкIи шэпхъэшIухэм ади­штэнхэр» зыфиIорэм игъэцэкIэн хахьэу шъолъыр мэхьанэ зиIэ автомобиль гъогухэр агъэ­цэкIэжьых.

Шэуджэн район администрацием къызэрэщаIуагъэмкIэ, лъэпкъ проектым къыхиубытэу муниципальнэ бюджетым имылъкукIэ мы илъэсым бэдзэогъум ыкIэм нэс республикэ ыкIи чIыпIэ мэхьанэ зиIэ гъогу чIыпIи 10-мэ гъэцэкIэжьын Iоф­шIэнхэр арашIылIэщтых.

Мы мафэхэм Iахьзэхэлъ обществэу «ДРСУ «Шовгеновский» зыфиIорэм иIофышIэхэр Хьатыгъужъыкъуай — Кировым иавтомобиль гъогоу икIыхьагъэкIэ метрэ 1356-рэ хъурэм игъэцэкIэжьын фежьэщтых. Мыщ машинэ цIыкIухэм ямызакъоу хьылъэзещэ машинэхэри бэу рэкIох. КъэIогъэн фае Краснодар краим ыкIи Адыгэ Республикэм яэкономикэ зегъэушъомбгъугъэнымкIэ, джащ фэдэу Шэуджэн районым иэкономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIи мы гъогум мэхьанэшхо зэриIэр.

Лъэпкъ проектэу «Автомобиль гъогухэр щынэгъончъэнхэр ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэнхэр» зыфиIорэм ишъолъыр план игъэ­цэкIэн мы гъогу участкэр хагъэхьанэу зыкIэхъугъэр асфальтэу телъыгъэм изытет уигъэ­рэзэнэу зэрэщымытыр ары.

Джащ фэдэу гъогум иутыгъэхэр, чагъэхэр иIэх, ахэр зэ­кIэ мы охътэ благъэм дагъэзыжьыщтых. КIэу асфальтыр тыралъхьащт, гъогу напцэхэр агъэтэрэзыщтых ыкIи тамыгъэхэр агъэуцущтых. ШэпхъакIэу щыIэхэм адиштэу IофшIэнхэр агъэцакIэх.

Шъолъыр мэхьанэ зиIэ гъогухэу 2020-рэ илъэсым агъэцэкIэжьыщтхэм шэпхъакIэхэм адиштэу пшэхъо-мастикэ асфальтыр атыралъхьащт «Адыгея­автодорым» иIофышIэхэм. Мы шэпхъакIэхэм яшIуагъэкIэ асфальтыр зэхэмытакъоу нахьыбэрэ телъынэу агъэнафэ.

Гъогухэр шэпхъэшIухэм ади­штэу щытынхэмкIэ Шэуджэн районым игъогу участкэ Iоф­шIэнхэр щызыгъэцэкIэгъэ подрядчикым ылъэкI къыгъэнагъэп. АсфальтыкIэ зытыралъхьэгъэ гъогур шIэхэу къызэIуахыжьыщт.

Гъогу гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр мы илъэсым бэдзэо­гъум ыкIэхэм нэс аухынхэу агъэнафэ.

КIАРЭ Фатим.