Дышъэм фэбэнэныр ишэн

Адыгэ Республикэм испортсмен анахь дэгъухэу 2019-рэ илъэсым къыхахыгъэхэм ащыщ спор­тымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Борсэ Астемир.

— Спортышхом гуетыныгъэ фызиIэ Борсэ Астемир илъэси 10 хъугъэу Iоф дэсэшIэ, — къе­Iуатэ Урысыем, Адыгеим яза­служеннэ тренерэу Сихъу Казбек. — КикбоксингымкIэ зэнэ­къокъухэм ахэлажьэ. Спортым гъэхъагъэ щишIыным лъапсэ фэ­хъугъэр иIэпэIэсэныгъэ хигъэ­хъоным сыдигъуи зэрэпылъыр ары. Дунаим апэрэ чIыпIэр къы­щыдихыгъэу Мыекъуапэ къы­зыкIожьыкIэ зигъэрэхьатырэп. Зэ­нэкъокъу пэпчъ текIоныгъэр къы­зэрэщыдихыщтыр ипшъэрылъ шъхьаIэу зыфелъытэжьы.

— Дунаим и Кубок гъогогъуи 9 къыдихыгъ. Урысыем, Европэм, дунаим язэнэкъокъухэм дышъэр пчъагъэр къащихьыгъ, — зэдэгущыIэгъур лъегъэкIуатэ республикэм испортеджапIэу N 2-м ипащэу, Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс. — Борсэ Астемир зэIукIэгъухэм текIоныгъэр къазэращыдихырэм къыхэзгъэщырэр зыпкъ итэу зэнэкъокъухэм ахэлэжьэн зэрилъэкIырэр ары.

«Чемпионым ибгырыпх» зыфиIорэ дунэе зэнэкъокъухэу Китаим, Францием ащыкIуа­гъэ­хэм текIоныгъэр А. Борсэм къа­щыдихи, шIухьафтын шъхьаIэхэр къыфагъэшъошагъэх. Спортым хэшIыкI фызиIэхэм къы­зэраIуагъэу, Астемир бэнэпIэ алы­рэгъум зытехьэкIэ псынкIэу гупшысэн, хэкIыпIэ тэрэзхэр къы­гъотынхэ елъэкIы. Теубытагъэ зэрэхэлъым ишIуагъэкIэ текIоныгъэм екIурэ гъогур къыдехы.

— ЕджэкIо дэгъоу Борсэ Ас­темир тиIагъ, — къеIуатэ Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Ин­ститут ипащэу Бгъуашэ Айдэмыр. Апшъэрэ еджапIэм ыуж магистратурэр къыухыгъ. Спортышхом къыщихьыгъэ медальхэм апае къызыщытхъужьэу зыкIи тлъэгъугъэп. ЦIыфышIу, гу­кIэгъу хэлъ, ныбджэгъуныгъэр егъэлъапIэ.

— Къэбэртэе-Бэлъкъарым сы­къыщыхъугъ. Мыекъуапэ сыще­джэзэ, зэнэкъокъухэм сахэла­жьэзэ нэбгырабэмэ нэIуасэ са­фэхъугъ. СикIэлэегъаджэхэм, тренерэу Сихъу Казбек сафэраз. Спортыр зэнэкъокъу къодыеп, спортыр щыIэныгъ. Адыгеим спортсмен цIэрыIоу иIэхэр общественнэ Iофыгъохэм чанэу зэрахэлажьэхэрэр сшIогъэшIэ­гъон, щысэ атесэхы, — къыти­Iуагъ Борсэ Астемир.

Общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» 2018-рэ илъэсым Адыгеим испортсмен анахь дэгъоу къыхихыгъэр Борсэ Ас­темир ары. Республикэм имэфэкIхэм, зэхахьэхэм А. Борсэр ахэлажьэ, тренерэу Iоф ышIэнэу зегъэхьазыры.
Сурэтым итыр: Борсэ ­Астемир.