Унэгъо шIуагъэхэр или баиныгъэхэр

Хэгъэгум щызэрахьэрэ къэралыгъо политикэр анахьэу зыфэIорышIэрэ лъэныкъохэм кIэлэцIыкIухэр ащыщых. Арышъ, сабыим зыпкъ итэу хэхъоныгъэ ышIыным иамалхэр щыIэнхэм, якъэралыгъо шIу алъэгъоу, нахьыжъхэм лъытэныгъэ афашIэу пIугъэнхэм Конституцием гъэтэрэзыжьынэу фашIыщтхэм мэхьанэ яI.

Гъэтэрэзыжьынхэм зыдырагъаштэрэ унэгъо баиныгъэхэр: хъулъфыгъэмрэ бзылъфыгъэмрэ къэзэрэщэнхэр, кIэ­лэцIыкIухэм нахьыжъхэм лъытэныгъэ афашIыныр, унагъом илIэуж пчъагъэхэм цыхьэ ыкIи зэфэгумэкIыжь зэфыряIэныр.

Статьяу 67.1-рэ.

«Урысыем икъэралыгъо политикэкIэ анахь шъхьаIэу кIэлэцIыкIухэр арых. Сабыйхэм ягушъхьэбайныгъэ, язе­кIокIэ-шIыкIэхэм, ягъэсэныгъэ ыкIи физическэ пIуныгъэ хэхъоныгъэ ашIынымкIэ, патриотизмэм фэпIугъэнхэмкIэ, зыщыщхэ хэгъэгур шIу алъэгъунымкIэ, нахьыжъхэм лъытэныгъэ афашIынымкIэ къэралы­гъом амалхэр зэхещэх. Къэралыгъом унэгъо пIуныгъэр ыпэ ригъэ­шъы­зэ, зы­­лъыплъэн зимыIэу къэнэгъэ кIэлэ­цIыкIухэм алъэныкъокIэ, ны-тыхэм япшъэ­рылъхэр ыпшъэ релъхьажьых».

Iэшъынэ Сусан.