Фитыныгъэ аратыгъ

2020-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м къыщегъэжьагъэу кредитэу къаратыгъэхэм къадыхэлъы­тэгъэ залогхэм ауасэ икIэрыкIэу цIыфхэм къафамылъытэжьын амал яIэнэу УФ-м и Банк чIыфэ зытырэ организациехэм фитыныгъэ аритыгъ.

Анахьэу зэпахырэ узэу коро­навирусым зиягъэ екIыгъэ лъэ­ныкъохэр арых унашъом къыхиубытэхэрэр, мыхэм ахагъэ­хьагъэх псэупIэхэм яшIын фэгъэзэгъэ организациехэр, автовокзалхэр ыкIи автостанциехэр, унэгъо фэIо-фашIэхэр зыгъэцакIэхэрэр ыкIи лизингыр.

Непэ активым ыуасэ къызщеIыхыгъэм чIыфэ язытыхэрэм, кредитнэ организациехэм ссудэхэм алъэныкъокIэ чIэнагъэ ашIын зэрилъэкIыщтымкIэ IэпэчIэгъэнэ тедзэхэр агъэпсынхэ фае, джащ фэдэу залог тедзэхэмкIэ чIыфэ къаIызыхы­хэрэм шэпхъэ гъэнэфагъэхэр агъэцэкIэнхэ фае.

Мыщ фэдэ шIыкIэмкIэ чIыфэ къаIызыхыхэрэри язытыхэрэри ухъумагъэхэ хъущтых. Ар нахьыбэу зыфэгъэхьыгъэр чIыфэ къаIызыхыгъэхэу коммер­ческэ амыгъэкощырэ мылъку зиIэхэр арых. Мы уахътэм ре­жимэу щыIэм къыхэкIэу ыкIи хъызмэтшIапIэхэм яIофшIэн къызэрэзэтеуцуагъэм епхыгъэу активым ибэдзэр уасэ къеIыхын ылъэкIыщт ыкIи залогым ыуасэ ар бэкIэ епхыгъэщт.

Урысыем экономикэ хэхъоны­гъэмкIэ и Министерствэ Гупчэ банкым ышIыгъэ унашъом дыре­гъаштэ. Министрэм игуадзэу Илья Торосовым къызэриIуа­гъэмкIэ, мы уахътэм Урысыем и Банк ышIыгъэ унашъом ишIуа­гъэ­кIэ банкхэм ыкIи экономи­кэм исекторхэм IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ финанс зыпкъитыныгъэ яI.

КIАРЭ Фатим.