Ахъщэ чIыфэм итыжьын пIалъэ лъагъэкIотэщт

Мы уахътэм предпринимательствэм IэпыIэгъу фэхъурэ объект закъоу тишъолъыр итым — Адыгэ Республикэм предпринимательствэм IэпыIэгъу фэхъугъэнымкIэ и Фонд — биз­­нес цIыкIумрэ гурытымрэ ахэхьэрэ субъектхэм ахъщэ чIыфэу ателъым итыжьын мэзих пIа­лъэкIэ афылъагъэкIотэным иамал къаритыгъ.

Къатенэгъэ ахъщэ чIыфэ шъхьаIэм ыкIи ащ техъорэр зэрагъэгъужьырэм мы фэгъэ­кIотэныр фэIорышIэщт. Ащ пае Фондым лъэIу тхылъ рагъэ­хьы­нэу щыт.

Шъугу къэдгъэкIыжьын Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ иунашъокIэ 2020-рэ илъэсым экономикэм зыпкъ итэу хэхъоныгъэ ышIынымкIэ Iофтхьабзэу зэ­хащэщтхэм ишъолъыр Планэу агъэнэфагъэм мы IэпыIэгъур къызэрэдыхэлъытагъэр.