Шапхъэхэр амыгъэцакIэхэу къызэIуахыжьыщтхэп

Роспотребнадзорым къыгъэнэфэгъэ шапхъэхэр зэкIэ агъэцакIэхэмэ, Адыгеим бэдзэрхэр къыщызэIуахыжьыщтых.

Санитарнэ-эпидемиологическэ шапхъэу щыIэхэр мыщ фэдэх:

— пчэдыжьрэ пчыхьэрэ щакIомэ ятемпературэ ашызэ ашIыныр;

— щакIо пэпчъ маскэ Iулъын ыкIи Iалъэхэр пылъынхэр;

— сыхьатитIу тешIэ къэс унэу зычIэтхэм жьыр къы­рагъахьэзэ ашIыныр;

— бактерициднэ остыгъэхэр, жьыр къезгъэ­кIокIыхэрэр ачIагъэуцоныр;

— сатыушIэ чIыпIэхэмрэ щэфакIохэмрэ азыфагу мет­рэрэ ныкъорэ дэлъыныр;

— благъэу узэкIэрыхьэ зэрэмыхъущтыр зытетхэгъэ мэ­къэгъэIур тегъэпкIэгъэныр;

— илъэс 65-рэ зыныбжьхэм, а ныбжьым къехъугъэ­хэм, уз гъэтIылъыгъэ зиIэхэм, бзылъфыгъэ лъэрымыхьэхэм Iоф ямыгъэшIэгъэныр.

Роспотребнадзорым илIыкIохэм Оперативнэ штабым изэхэсыгъо къызэращаIуагъэмкIэ Адыгеим ит бэдзэрхэр джыри фэдэ IофшIакIэм фытегъэпсыхьагъэхэп. Шапхъэхэр зэкIэ загъэцэкIэрэ ужыр ары ахэр къызызэIуахыжьыщтхэр.