Узым иягъэ зэкIыгъэ лъэныкъохэм ахалъытагъ

Урысые Федерацием экономикэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ Правительствэм зыфигъэзагъ коронавирусым анахьэу иягъэ зэкIыгъэ отрас­лэхэу атхыгъэхэм стоматологическэ клиникэхэр ахагъэхьанхэу. Ащ ишIуагъэкIэ мыщ хэщагъэхэр зэрыфэгъэхэ чIыпIэ гузэжъогъум къыхэзыщыжьыщтхэ хэбзэ IэпыIэгъум щыгугъынхэ амал яIэщт.

Коронавирусым зызэриушъомбгъурэм фэшI гъунапкъэу агъэуцугъэхэм къадыхэлъытагъэу цэхэм зыщяIэзэхэрэ клиникэхэм (IэпыIэгъу псынкIэ языгъэгъо­тыхэрэм анэмыкIэу) яIофшIэн къызэтырагъэуцонэу хъугъэ ыкIи ащ ыпкъ къи­кIыкIэ яхахъо къыщыкIагъ.

Предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ ахахьэрэ стоматологие клиникэ мин 13,5-м ехъурэм (нэбгырэ мини 180-рэ аIут) мыщ фэдэ къэралыгъо IэпыIэгъур къатефэ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, медицинэ IофышIэхэм аккредитацие акIуныр илъэс пIалъэкIэ лъагъэкIотэным фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм ипроект УФ-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ Урысыем и Правительствэ зэрэхилъхьагъэр. Псауныгъэр къэухъумэгъэным икъулыкъу хэт нэбгырэ мин пчъагъэхэм яаккредитацие ипIалъэ мыгъэ зэраухырэм ар фытегъэпсыхьагъ.

Iэшъынэ Сусан.