Республикэм иэкономикэ зэтемызыным пае

Зэпахырэ узым зэрарэу къыхьырэр нахь макIэ шIыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ унашъохэу УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къышIыгъэхэм бизнесым IэпыIэгъу етыгъэныр зэу ащыщ.

Адыгеим ар щыгъэцэкIэгъэным ыкIи иэкономикэ зыпкъ итэу хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм апае АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат мыщ щызэшIуахыщтхэм яплан къыгъэнэфагъ.

Бизнесым щылажьэхэу, коронавирусым зызэриушъомбгъурэм нахьыбэу иягъэ зэригъэкIыгъэхэм IэпыIэгъоу аратыщтыр ащ къыщеIо.

Зэрарыбэ къызфихьыгъэу, гъэнэфагъэу зыдеIэщтхэр федеральнэ Гупчэм къышIыгъэ спискэм дештэ, ау зырыз сатыум ылъэныкъо щылажьэхэрэм ащыщ­хэри хагъэхьагъэх.

Бизнес цIыкIум ыкIи гурытым апылъхэу республикэ е муниципальнэ мылъкум ахахьэрэ унэ, чIыпIэ бэджэндэу зыштагъэхэм ащ ыпкIэ итын афызэ­кIэхьэгъэнэуи къыщеIо. Иунэе мылъку щыщ зытыгъэхэми ащ фэдэ фэгъэкIотэн ашIынэу къыщыдэлъытагъ. Ар зыгъэцакIэхэрэми хэбзэIахьхэм ятынкIэ фэгъэкIотэнхэр афашIыщтых.

Джащ фэдэу бизнес цIыкIум ыкIи гурытым ащылажьэхэрэм зы процент нахьыбэ зытемыгъэхъогъэ чIыфэхэр къаратыщтых. Кредит нахьыпэкIэ зыштагъэу, «Covid-19»-м иягъэ зэ­ригъэкIыгъэ­хэм ар икIэрыкIэу къафа­лъытэжьыщт («реструктуризация»), чIы­фэм итыжьын мэзих пIалъэкIэ афызэкIахьащт.

Ахэм анэмыкIэу, мылъкум, чIыгум ыкIи транспортым апае хэбзэIахьхэри зытыхэрэми нахь кIасэу атынхэу ашIыгъ. ГущыIэм пае, 2020-рэ илъэсым иапэрэ квартал пае зытын фэягъэхэм чъэпыогъу мазэм, ятIонэрэ кварталым пае зытыщтхэм тыгъэгъэзэ мазэм нэс уахътэу яIэщт.

ХЪУТ Нэфсэт.