ПсынкIэу дэгъэзыжьыгъэнхэ фае

Коронавирусым пэшIуекIогъэнымкIэ Оперативнэ штабым изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Ар видеоконференцие шIыкIэм тетэу кIуагъэ.

Роспотребнадзорым АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Завгороднем къызэри­IуагъэмкIэ, коронавирусыр къы­зэузыгъэхэм япчъагъэ зэрэхэ­хъуагъэмкIэ блэкIыгъэ тхьама­фэр анахь хьылъагъ. Мэлылъфэ­гъум и 13-м ехъулIэу а узыр зиIэу зэгуцафэхэрэр нэбгырэ 73-рэ, ахэм ащыщэу 27-мэ коронавирусыр яIэу агъэунэ­фыгъ. Сымаджэхэм аIукIэгъэхэ нэбгырэ 930-рэ къыхагъэщы­гъэх, ахэр карантиным щыIэх.

Мы узыр къызпыхьагъэхэр гъэунэфыгъэнхэм ыкIи цIыфхэр ащ щыухъумэгъэнхэм фытегъэ­псыхьэгъэ лабораториехэм Iоф ашIэ. Непэрэ мафэм ехъулIэу республикэм щыпсэурэ 7205-мэ тестхэр акIугъэх, тест-системэ мин 12,6-м ехъу IэпэчIэгъанэу щыI.

Узыр зэпамыхыным фэшI гумэкIыгъоу къэуцухэрэр псын­кIэ Iофэу дэгъэзыжьыгъэнхэ зэрэфаер Адыгеим и ЛIышъхьэ къыIуагъ. Джащ фэдэу карантиным, обсервацием щыIэнхэ фэе цIыфхэр къыхэгъэщыгъэнхэмкIэ, ахэм шапхъэхэр агъэцэ­кIэнхэмкIэ муниципальнэ образованиехэм япащэхэр Рос­пот­ребнадзорым IэпыIэгъу фэхъун­хэ зэрэфаер КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ. Унэм уисын зэрэфаери цIыфхэм зыщагъэгъупшэ хъущтэп.

АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем къызэриIуагъэмкIэ, непэрэ мафэм ехъулIэу сымэджэ 43-мэ стационарым щяIазэх, ахэм ащыщэу 2-м япсауныгъэ изытет хьылъэ. Зыр Тэхъутэмыкъое районым къыращи, зэпахырэ узхэм зыщяIазэхэрэ республикэ сымэджэщым къащагъ. ЯтIонэрэр республикэ клиническэ сымэджэщым чIэлъ. Адрэхэм япсауныгъэ изытет уигъэрэзэнэу щыт. Нэбгырэ 20-мэ амбулаторнэ шIыкIэм тетэу яIазэх, ахэм япсауныгъэ изытет врачхэр лъэплъэх.

— ГумэкIыгъохэр псынкIэу дэдгъэзыжьынхэм, тиIо зэхэлъэу Iоф зэдэтшIэным мэхьанэшхо иI. Медицинэ оборудованием ищэфынкIэ IэпыIэгъу къытфэхъугъэхэ меценатхэм, предпринимательхэм инэу тафэраз. Джы непэ анахьэу тынаIэ зытедгъэтын фаер тимедикхэр къэтыухъу­мэнхэр, IофшIэнымкIэ амалышIухэр ахэм яIэнхэр ары, — къыхигъэщыгъ республикэм ипащэ.

Адыгеим ит предприятиехэм яIофшIэн рагъэжьэжьынымкIэ шIэгъэн фаехэми зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэр атегущыIагъэх. Ау ахэр къызызэIуахыжьыщтхэр Роспотребнадзорым къыгъэ­нэфэгъэ шапхъэхэр зэкIэ загъэ­цакIэхэкIэ ары. Бизнес цIыкIум ыкIи гурытым яшIуагъэ ара­гъэкIыным, цIыфхэм социальнэ IэпыIэгъу арагъэгъотыным иIофыгъохэми мэхьанэшхо ара­тыгъ.

— Предпринимательхэм, республикэм щыпсэухэрэм федеральнэ ыкIи шъолъыр IэпыIэгъоу агъотын алъэкIыщтыр алъыгъэIэсыгъэнымкIэ IофшIэныр нахь гъэлъэшы­гъэн фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.