КъумпIыл Мурат: «Экономикэм иIофхэр дгъэцакIэхэзэ коронавирусым ебэныгъэным фэгъэхьыгъэ упчIэхэр Iэпэдэлэл тшIыхэ хъущтэп»

Непэрэ зэхэсыгъор зэрищэзэ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат гъэцэкIэкIо ыкIи муниципальнэ хабзэм ипащэхэм афигъэпытагъ экономикэм ылъэныкъокIэ лъэбэкъукIэхэр ашIыхэ зыхъукIэ эпидемиологическэ чIыпIэ зэжъоу тызэрытыр къыдалъытэнэу.

АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеслав къызэриIуагъэмкIэ, мэлылъфэгъум и 10-м къыщегъэжьагъэу АР-м и ЛIышъхьэ и Унашъо кIуачIэ иIэ хъугъэ, ащ шэпхъэ гъунапкъэхэр зытырахыжьыгъэ организациехэр къыщыIуагъэх. ПсэолъэшIынымкIэ Министерствэр зыкIэтхэжьыгъэ приказымкIэ транспорт хъызмэтшIапIэхэу ыкIи таксим икъулыкъухэу Iоф зышIэн фитхэр гъэнэфагъэхэ хъугъэх. А организациехэм шIокI имыIэу агъэцэкIэн фэе шапхъэхэри къафыхахыгъэх, ахэр зыфэгъэхьыгъэр цIыфхэм ыкIи ежь водительхэм ящынэгъончъагъэ къэухъумэгъэныр ары.

IофшIапIэмэ афэгъэхьыгъэ къэбарым зэхэсыгъом хэлажьэхэрэр щигъэгъозагъэх АР-м цIыфхэм IофшIэн ягъэгъотыгъэнымкIэ гупчэм ипащэу Галина Цыганковам. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, непэрэ мафэм нэбгырэ 1773-рэ IофшIэн ямыIэу учетым хэтых. IофшIэн зымыгъо­тыхэрэм япроцент республикэмкIэ зынэсырэр 0,9-рэ. Вакансие мини 2,7-рэ къулыкъушIапIэмэ япащэмэ къагъэлъагъо. Гъэтхапэм и 30-м къыщыублагъэу Iудзыгъэ шIыкIэм тетэу цIыфэу къяуа­лIэрэр нахьыбэ хъугъэ.

«Хъурэ-шIэрэм хэшIыкI дэгъу фыуиIэным фэшI экономикэм инепэрэ зытет ущыгъозэн фае. ЦIыфэу IофшIэн зымыгъотырэр, ыпкIэ рамытэу отпуск агъэ­кIогъэ пчъагъэр е унэм исэу Iоф зышIэхэрэр, а зэкIэ зыфэдизым тыщыгъозэным мэхьанэшхо иIэу щыт. Ар тшIэ хъумэ, отраслэхэм тазэрэ­дэ­лэжьэщт шIыкIэр нахь тэрэзэу къыдгурыIощт», — къыкIигъэтхъыгъ КъумпIыл Мурат.

ПсэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым иIофхэр гъэцэкIэгъэнхэм, псэупIэхэм язэIухын, унэ чIэхьапIэхэр, урамхэр гъэкъэбзэгъэнхэр непэрэ Iофыгъо шъхьа­Iэмэ зэращыщхэр зэхэсыгъом хэлажьэ­рэмэ АР-м и ЛIышъхьэ къариIуагъ. Электричествэм, псы Iофмэ апылъхэм, гъэстыныпхъэ шхъуантIэм дэлажьэрэмэ алъыплъэнхэ ыкIи ауплъэкIухэзэ ашIын зэрэфаер къыкIигъэтхъыгъ. Ащ дакIоу нэмыкI шъолъырхэр коронавирусым зэребэнхэрэ шIыкIэр хэбзэ къулыкъухэм зэрагъэшIэнышъ къыкIэлъыкIощт Оперативнэ штабым япредложениехэр къы­халъхьанхэу ЛIышъхьэр къяджагъ.