Бизнесым IэпыIэгъу зэрэрэфэхъущтхэ шIыкIэр Адыгеим щаштагъ

2020-рэ илъэсым экономикэм зыпкъ итэу хэхъоныгъэ ышIынымкIэ Iофтхьабзэу зэхащэщтхэм ишъолъыр План гъэнэфэгъэным фытегъэпсыхьэгъэ унашъом кIэтхагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Коронавирусым ыпкъ къикIыкIэ экономикэм изытет нахь дэй зыщыхъурэ уахътэм бизнесым къэралыгъо IэпыIэгъу егъэгъотыгъэныр мыщ дэжьым анахь шъхьаIэу щыт. Джащ фэдэу анахь чIэнэгъэшхо зышIыгъэхэ экономикэм иотраслэхэм яшIуагъэ арагъэкIыныр докуметым къыщеIо. Федеральнэ гупчэм ыгъэнэфэгъэ пстэури шъолъыр планым къыдыхэлъытагъ.

Гухэлъэу щыIэмкIэ респуб­ликэ ыкIи муниципальнэ мылъкумкIэ предпринимательствэ цIыкIум ыкIи гурытым хэща­гъэхэм бэджэндыпкIэр зыщатын фэе пIалъэр афызэкIахьащт. Ащ нэмыкIэу чIэнагъэ зышIыгъэхэ бизнес цIыкIум ыкIи гурытым исубъектхэм зы процент зыпылъ чIыфэхэр аратыщт. Ахэм кредитэу къырахыгъэхэм ятыжьын мэзихкIэ афызэкIахьан алъэ­кIыщт.

2020-рэ илъэсым иапэрэ кварталитIу телъытагъэу предприятие цIыкIухэм ыкIи гурытхэм хэбзэIахьхэмкIэ аванс тынхэр зыщырагъэхьэн фэе пIалъэр афылъагъэкIотэщт.

2020-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м щегъэжьагъэу 2020-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 31-м нэс атхыгъэхэ предпринимательхэу социальнэ, научнэ Iоф­шIэнхэм япхыгъэхэм, цIыф­хэм фэIо-фашIэхэр афэзы­гъэ­цакIэ­хэрэм хэбзэIахьхэм ятынкIэ фэгъэкIотэныгъэхэр яIэщт.

— Бизнес-сообществэр, анахьэу предпринимательствэ цIыкIум ыкIи гурытым хэщагъэхэр, непэ чIыпIэ къин зэритхэр дэгъоу къыдгурэIо. Ахэм яшIуагъэ арагъэкIыным фытегъэпсыхьэгъэ федеральнэ унашъохэр щыIэх. Тэри мыщ фэдэ план дгъэхьазырыгъэ, ащ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр къыдыхэтлъытагъэх, — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.