ШIушIэ Iофтхьабзэм зеушъомбгъу

Урысые Iофтхьабзэу «ЗэкIэми тызэгъус» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу, коронавирусым чIыпIэ къин ригъэуцогъэ зизакъоу псэурэ нэжъ-Iужъхэм ыкIи сэкъатныгъэ зиIэхэм, гъот макIэ зиIэ сабыибэ зэрыс унагъохэм шIушIэ IэпыIэгъу республикэм ащарагъэгъоты.

Мыекъопэ къэлэ администрацием илIыкIохэр волонтерхэр ягъусэхэу сабыих е нахьыбэ зэрыс унагъохэу гъот макIэ зиIэхэм тыгъуасэ ащыIагъэх, ахэм гъомылапхъэхэр аратыжьыгъэх.

— Гъот макIэ зиIэхэм анахьэу тафэсакъы, тинэплъэгъу идгъэ­кIыхэрэп. Ахэм ящыкIэгъэщт гъомылапхъэхэр зэрылъ къэмланхэр афэдгощыщтых. Мыщ фэдэ унагъохэм яшIуагъэ аригъэкIы зышIоигъо предпринимателым шъоущыгъу дзыохэр къы­щэфыгъэх ыкIи сабыибэ зиIэхэм ахэр афэтщэщтых, — къыIуагъ Мые­къопэ къэлэ администрацием илIыкIоу Татьяна Коженковам.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат ипшъэрылъкIэ цIыфым анахь ищыкIэгъэ гъомылапхъэхэмрэ унагъом щагъэ­федэрэ пкъыгъохэмрэ ыпэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ купхэм ахахьэхэрэм тхьамафэм къыкIоцI зэратырагощэщтхэр.

Мы Iофтхьабзэр зэрифэшъуа­шэу зэхэщэгъэныр респуб- ­ликэм ипащэ пшъэрылъ шъхьа­Iэу къыгъэуцугъ. Ар гъэцэкIэгъэным акIуачIэ рахьылIэ социальнэ ухъумэным икъулыкъу­хэм, ОНФ-м, партиеу «Единэ Россием» ялIыкIохэм, волонтерхэм. Спискэхэр зэхэгъэуцогъэнхэм фэшI «линие плъырым» ителефон номер 20 къызэIуа­хыгъ, ахэм муниципалитет пэпчъ Iоф щашIэ.

Заявкэу къаIэкIэхьагъэхэм епхыгъэу гъомылэпхъэ ыкIи унагъом щагъэфедэрэ пкъыгъо мин 24-рэ фэдиз агъэхьазы­рыгъ, мини 7-р муниципальнэ образованиехэм аIэкIагъэхьагъэх.

АР-м иволонтер Гупчэ ипащэу Ованес Шекерьянц тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, непэрэ мафэм ехъулIэу волонтер 600 фэдиз хъурэ куп гощыгъэхэм республикэм ирайонхэм ыкIи икъалэхэм Iоф ащашIэ. Гъомылапхъэхэр зэрылъ Iалъмэкъхэр цIыфхэм аIэкIагъахьэх.

Мыекъопэ къэлэ администрацием иIофышIэхэр мафэм къы­кIоцI заулэрэ машинэ ушъагъэм­кIэ ежьэх, шIушIэ IэпыIэгъур цIыфхэм аIэкIагъэхьажьы. Тигъэзет зигъусэгъэ купыр унэгъо 20-м ехъумэ аIухьан пшъэрылъ иIагъ.

Апэу тызэкIолIагъэр псэупIэу Севернэм щыпсэурэ Машинахэм яунагъу. Бысымгуащэу Марие тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, ишъ­хьэ­гъусэрэ ежьыррэ сабыибл зэдапIу. Джырэ уахътэ унэм зэрисхэм къыхэкIэу тучаным е нэмыкI щапIэхэм ачIэхьанхэр къяхьылъэкIы. Ащ къыхэкIэу шIушIэ IэпыIэгъур игъо дэдэу ылъытагъ ыкIи лъэшэу щыгу­шIукIыгъ.

— Непэрэ мафэм ехъулIэу сабыйхэм ащыщэу нэбгыри 4-р еджапIэм щеджэ. Ахэм ИнтернетымкIэ гъэцэкIэжьынхэр язгъэшIынхэм мэфэ ныкъор ехьы. Нэужым унэгъо хъызмэтым сыпылъ. Сабыйхэри IэпыIэгъу къысфэхъух, — къытфеIуатэ Марие. — ТызэдеIэжьызэ тэпсэу. Непэ къытшъхьэщыогъэ гумэкIыгъор псынкIэу зэкIэкIоным тыщэгугъы.

ЯтIонэрэ унагъоу IэпыIэгъур зыфэтщагъэр Родниковскэм щэпсэу. Наталья Садчиковам изакъоу сабыи 7 епIу. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат сабыибэ зэрыс унагъохэм ынаIэ зэратетыр, ар IэпыIэгъу къазэрафэхъурэмкIэ зэрэфэразэр игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

Мы псэупIэ дэдэм щыпсэу­хэрэ Сотниковхэм яунагъо нэужым тыIухьагъ. Дмитрийрэ Иринэрэ сабыих зэдапIу. Ялъфыгъэ цIыкIухэм къызэрэтфаIотагъэмкIэ, унэм зэрисхэр агу рехьы, ягуапэу щагум щэджэгух.

— Хэбзэ къулыкъум инэп­лъэгъу тызэрэримыгъэкIырэмкIэ лъэшэу тыфэраз, — къыIуагъ Иринэ. — Мыщ фэдэ IэпыIэгъу­хэм осэшхо яI. Тыгу мыкIодэу, неущырэ мафэм тыфэкIонымкIэ ахэм яшIуагъэ къэкIо.

НэмыкI унагъохэри администрацием иIофышIэхэм къакIу­хьагъэх, шIушIэ IэпыIэгъур зытефэрэ пстэуми аратыгъ. Мыщ епхыгъэ IофшIэным неущи падзэжьыщт.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.