Сомэ мини 6 шIуахьыгъ

Илъэс 62-рэ зыныбжь хъулъфыгъэм гъэпцIагъэ къыдызэ­ра­хьи, иахъщэ зэрэшIуатыгъугъэр полицием иIофышIэхэм ариIуагъ.

Оперативникхэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, Iэ­кIыбым ивалютэ урысые сомэкIэ ифедэ хэлъэу ыхъожьын ылъэкIынэу хъулъфыгъэм макъэ къырагъэIугъ. ЫпэкIэ хьапс зытелъыгъэ илъэс 32-рэ зыныбжь хъулъфыгъэм доллари 100 хъурэ купюрэр хъулъфыгъэм рити, ежь сомэ мини 6 къыIырихыгъ. Ащ ыуж уахътэ тешIагъэу илъэс 62-рэ зыныбжь хъулъфыгъэм гу лъитагъ ахъщэу къыра­тыгъэр зэрэнэпцIым.

БзэджашIэр къаубы­тыгъ, нэмыкI гъэп­цIагъэ зэрихьагъэмэ мы уахътэм ауплъэкIу.

АР-м хэгъэгу кIоцI Iоф­хэмкIэ и Мини­стерствэ цIыфхэм къяджэ сакъыны­гъэ къызхагъэфэнэу. Зыщышъумыгъэгъупш, ахъщэр къызщышъухъожьын шъулъэ­кIыщт закъор официальнэу Iоф зышIэрэ фи­нанс организациехэр ары.