Сомэ миллиардих фэдиз пэIуагъэхьагъ

БлэкIыгъэ илъэсым изэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъагъорэмкIэ, республикэм ипсэуалъэхэм яшIын ыкIи ягъэцэкIэжьын къэралыгъо инвестициеу халъхьагъэр сомэ миллиарди 6-м кIахьэ. Бюджет ахъщэр анахьэу зыпэIуагъэхьэрэ лъэныкъохэм ащыщ шъолъырым ит псэупIэхэм гъэстыныпхъэ шхъуантIэр ящэлIэгъэныр. Урысыер пштэмэ, мы къэгъэлъэгъонымкIэ пэрытныгъэ зыIыгъ регионхэм Адыгеир ащыщ.

ПсэолъэшIыным ылъэны­къокIэ IофшIэнэу агъэцэкIагъэр процент 21,5-кIэ нахьыбэ хъугъэ ыкIи сомэ миллиард 26-м нэсыгъ. ПсэупIэ квадратнэ метрэ мин 257-рэ атыгъ, ыпэрэ илъэ­сым егъэпшагъэмэ а пчъагъэр фэди 1,5-кIэ нахьыб.

Фэтэрыбэу зэхэт уни 106-мэ игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр ащыкIуагъэх, ащ сомэ миллиони 170-рэ пэIуагъэхьагъ.

Проектэу «ШэпхъэшIухэм адиштэрэ къэлэ щыIакIэр гъэп­сыгъэныр» зыфиIорэм къыды­хэлъытагъэу щагу 35-рэ ыкIи общественнэ чIыпIэ 22-рэ зэтырагъэпсыхьагъэх. Ащ зэкIэмкIи сомэ миллион 251-рэ те­фагъ.

РеспубликэмкIэ мэхьанэшхо зиIэхэм ащыщ Мыекъопэ магистральнэ псырыкIуапIэм ишIын. Мы проектыр гъэцэкIагъэ зы­хъукIэ шэпхъэшIухэм адиштэрэ зашъохэрэ псыр зэпыугъо фэмыхъоу Адыгеим икъэлэ шъхьа­Iэрэ Мыекъопэ районымрэ ащыпсэухэрэм аIэкIэхьащт. 2019-рэ илъэсым мыщ сомэ миллиардрэ миллиони 157-рэ пэIуагъэхьагъ. Мы илъэсым проектым игъэцэкIэн сомэ миллиард 1,2-м ехъу тефэщт. ЗэрагъэнэфагъэмкIэ, илъэсым ыкIэм нэс псэуалъэм ишIын аухыщт ыкIи ащ иIофшIэн ригъэжьэщт.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.