Республикэм амалэу, кIуачIэу иIэр зэкIэ рихьылIагъ

Коронавирусым пэшIуекIогъэным фытегъэпсыхьэгъэ унашъохэм къадыхэлъытэгъэ шапхъэхэр шIокI имыIэу гъэцэкIэгъэнхэм непэ мэхьанэшхо иI. Мы зэпахырэ узым ебэныгъэным республикэм амалэу, кIуачIэу иIэр зэкIэ рихьылIагъ. Федеральнэ ыкIи шъолъыр хэбзэ къулыкъухэм япащэхэм унашъоу ашIыгъэхэм мэхьанэу яIэр цIыфхэм къагурыIон, зэхашIыкIын фае. Тызэкъотэу, зыкIыныгъэ тазыфагу илъэу коронавирусым тыпэшIуекIон фае.

Сымэджэ хьылъэ тиIэп

Роспотребнадзорым АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Завгороднем къызэриIуа­гъэмкIэ, шъолъырымкIэ коронавирусыр нэбгырэ 13-мэ яIэу агъэунэфыгъ, мы узыр иIэу зэгуцафэхэрэр 19. Зызэхэбгъа­хъохэкIэ — 32-рэ. Сымаджэхэм япсауныгъэ изытеткIэ зи щынагъо щыIэп. Коронавирусыр апэ къызэузыгъэр сымэджэщым къычIатхыкIыжьыгъ, нэбгыритIу къычIагъэкIыжьынхэу агъэхьазырых. Нэбгырэ заулэмэ япсауныгъэ изытет хьылъэкIай, ау зыпкъ ит, нахь дэй хъухэрэп. Адрэхэм зэкIэми ящыIэныгъэкIэ щынагъо щыIэп.

Унэм укъимыкIымэ укъы­ухьащт

Мы узыр къызэутэкIыгъэхэу, зищыIэныгъэкIэ щынагъо щымыIэхэм шапхъэу агъэнэфагъэ­хэр агъэцакIэхэ зыхъукIэ, амбулаторнэу яIэзэнхэ амал зэ­рэщыIэр къыхигъэщыгъ Адыгеим псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем. Ащ пае цIыфыр изакъоу унэм исын фае.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ къафи­шIыгъ коронавирусыр къапыхьагъэу загъэунэфыкIэ, псынкIэ Iофэу эпидемиологическэ зэхэфынхэр рагъэкIокIынхэ фаеу. Узыр къыхэгъэщыгъэнымкIэ цIыфхэм тестхэр арагъэкIунхэм фытегъэпсыхьэгъэ IофшIэныр Роспотребнадзорымрэ Адыгеим псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэрэ зэрифэшъуа­шэу зэхащэным анаIэ тырагъэ­тынэу къафигъэпытагъ. Непэ кIуачIэу аIэкIэлъыр зэкIэ агъэфедэзэ республикэм щагъэпсыгъэ лабораториитIумэ Iоф ашIэ. Нэбгырэ мини 5 фэдизмэ тестхэр арагъэкIугъэх, тест-системэ мини 6 IэпэчIэгъанэу яI.

Джащ фэдэу агъэпсыгъэ обсерваторым иIофшIэн ригъэ­жьагъ: непэ мыщ зы нэбгырэ чIэлъ, ар Украинэм къикIыгъ. Карантиным щыIэн фэе цIыфхэу, ау язакъоу унэм исынхэ амал зимыIэхэр мы чIыпIэм къащэщтых. Мыщ фэдэ цIыфхэр зезы­щэщтхэ хэушъхьафыкIыгъэ техникэр муниципалитетхэм ащагъэнэфагъэх.

Iэзэгъу уцхэм, цIыфым узыр къыпымыхьаным фытегъэпсы­хьэгъэ пкъыгъохэм, оборудованием алъэныкъокIэ IэпэчIэ- гъанэ щыIэным епхыгъэ IофшIэныр лъагъэкIуатэ. Сомэ миллион 50 фэдиз зытефэгъэ аппаратхэр республикэм къыIукIэнхэу ригъэжьагъ. Тхьабылхэм Iоф языгъэшIэщт аппаратхэр шъолъырым джыри къыIэкIэхьащтых. Ащ дакIоу, нэмыкI уз зиIэхэми IэпыIэгъу агъотын зэрэфаер зыщамыгъэгъупшэ зэрэмыхъущтыр Адыгеим и ЛIышъхьэ къариIуагъ.

Шапхъэхэр амыукъохэмэ нахьышIу

Мэлылъфэгъум и 3-м щыублагъэу гъэлъэшыгъэ шIыкIэм тет режимым Адыгеир техьагъ. Фитыныгъэ къэзытырэ тхьапэр (пропускыр) амыIыгъэу цIыфхэри автотранспортри зекIонхэ алъэкIыщтэп. Общественнэ чIыпIэхэр ауплъэкIух, унэм уисын зэрэфаер цIыфхэм агурагъаIо. Урамхэр, фэтэрыбэу зэхэт унэхэм яподъездхэр дезинфекцие ашIых.

Мыщ дэжьым Iофыгъо шъхьа­Iэу къэуцухэрэм ащыщ аграрийхэм Iоф зэрашIэщт шIыкIэр. Унэе хъызмэт зиIэхэм яIофшIэн лъагъэкIотэн алъэкIыщт. Мыщ дэжьым анахь шъхьаIэр ахэм санитар шапхъэхэр агъэцэкIэнхэр ары. Джащ фэдэу мэкъу- мэщым хэщагъэхэм былымхэр агъэхъунхэ, бжьэ матэхэр зэращэнхэ, чIыгухэм адэлэжьэнхэ фитыныгъэ яI. Ащ нэмыкIэу санитар врачхэм къаIуагъэр яIэубытыпIэу муниципалитетхэм унашъо ашIын алъэкIыщт гъомылэпхъэщэ бэдзэрхэм, киоск­хэм, мэкъумэщ продукциер зыщыIуагъэкIырэ сатыушIыпIэ чIыпIэ­хэм яIофшIэн рагъэжьэ­жьынэу. Роспотребнадзорым къыгъэ­нэфэгъэ санитар шапхъэ­хэр бэдзэр инхэм агъэцэкIэнхэ фае, ащ ыуж ахэр къызэIуа­хыжьыщтхэмэ унашъо ашIыщт.

— Унашъоу тшIыгъэхэм шIуа­гъэ къатыгъ. Iофхэм язытет нахь дэй зыхъукIэ къыз­фэдгъэфедэнхэ тлъэкIыщт чIыпIэ тедзэхэр сымэджэщ­хэм, обсерваторхэм ащыдгъэ­псыгъэх. ТицIыфхэм япсауныгъэ къэтыухъумэныр ары тэркIэ анахь шъхьаIэу щытыр. Непэ зэпахырэ узым рес­публикэм зызэрэщиушъом­бгъу­рэмкIэ урысые къэгъэлъэ­гъоным фэди 1,7-кIэ нахьыб, арышъ ыпэкIэ тшIыгъэ унашъохэр къэд­гъэнэжьынхэр нахь тэрэзэу сэ­лъытэ. Мы тхьамафэр ары зэкIэри къэзыгъэлъэгъощтыр. КоронавирусымкIэ Iофхэм язытет на­хьышIу хъугъэу къэбар къызытлъыIэсыкIэ нэмыкIэу тызекIощт, — къыхигъэщыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Социальнэ фэ­гъэкIотэн зиIэхэр ащыгъупша­гъэхэп

Шъолъырым социальнэ зыпкъ­итыныгъэ илъыным мэхьанэшхо зэриIэр КъумпIыл Мурат къыкIигъэтхъыгъ. Арышъ, мы уахътэм чIыпIэ къин ифэгъэ цIыфхэм IэпыIэгъу зэрафэ­хъущтхэ шIыкIэхэр агъэнэфа­гъэх. Непэрэ мафэм ехъулIэу зиза­къоу псэухэрэ нэжъ-Iужъхэм, сэкъатныгъэ зиIэхэм ыкIи гъот макIэ зиIэ унагъохэм гъомылапхъэхэмрэ унагъом щагъэфедэрэ пкъы­гъохэмрэ афащэхэу ауб­лагъ. Социальнэ пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэхэ зэрэхъурэм респуб­ликэм ипащэхэр пытагъэ хэлъэу лъэп­лъэх. Ащ хэхьэх пенсиехэр, лэжьапкIэхэр, нэмыкI тынхэр игъом ятыгъэнхэр.

Мы лъэныкъомкIэ Iофэу ашIэ­рэм къытегущыIагъ УФ-м социальнэ страхованиемкIэ и Фонд АдыгеимкIэ ишъолъыр къутамэ ипащэу Натхъо Разиет.

Бизнес цIыкIум ыкIи гурытым тапэкIи хэхъоныгъэ ашIыным, зыпкъитыныгъэ яIэным фэшI IэпыIэгъу афэхъугъэн зэрэфаер КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ. Мыщ хэщагъэхэм фэгъэкIотэнхэр афашIынхэу федеральнэ пащэхэм унашъохэр ашIыгъэх. Ахэр банкротствэм, чIыфэу къаIахыгъэхэм ятыжьын зэкIэ­хьэгъэным, тазырхэр щыгъэзыегъэнхэм, нэмыкIхэм япхыгъэх.

Шъуиунэхэм шъуарыс

Каронавирусым тыпэшIуекIоным, мы узым зимыушъомбгъу­ным афэшI илъэс 65-м къехъу­гъэ тинахьыжъхэр, хэужъыны­хьэгъэ узхэр зиIэхэр яунэхэм арысынхэ зэрэфаер агу къэтэгъэкIыжьы.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.

Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.