Зыныбжь хэкIотагъэхэм анаIэ атырагъэты

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ 2019-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэр къышIыхэзэ министрэу Мырзэ Джанбэч къызэриIуагъэмкIэ, нэжъ-Iужъхэм лъэшэу анаIэ атырагъэты. Республикэм щызэхащэхэрэ Iофтхьабзэхэм ахэр арагъэблагъэх. ГущыIэм пае, адыгэ къуаем, къэбым яфестивальхэм, нэмыкI мэфэкIхэм нэбгырэ 350-рэ ахэлэжьагъ. Хабзэ хъугъэу илъэс къэс республикэм «Будь здоров» зыфиIорэ Спартакиадэ щыра­гъэкIокIы. Адыгеим ит районхэм къарыкIырэ нэжъ-Iужъхэр мыщ хэлажьэх. Пенсием щы­Iэхэм азыфагу зэхащэгъэ Урысые Спартакиадэм анахь дэ-гъоу зыкъэзыгъэлъагъохэрэр рагъэблагъэх. Зыныбжь хэкIо­тэгъэ, ау спортыр зикIэсэ нэ­бгырэ миным ехъу республикэм щэпсэу.

Пенсием щыIэ нэжъ-Iужъхэм спортым ылъэныкъокIэ амалэу аIэкIэлъхэр къызэрагъэлъагъо­рэм дакIоу, яшIэныгъэхэм зэрахагъэхъощтым республикэм щыпылъых. 2019-рэ илъэсым зыныбжь хэкIотэгъэ нэбгырэ 400-м ехъур къэбарлъыгъэIэс технологиехэм афеджагъэх. Ахэм ащыщэу нэбгырэ 30-мэ компьютерым ылъэныкъокIэ шIэныгъэу аIэкIэлъхэмкIэ зыщаушэтыгъ.

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэ­хъоныгъэмкIэ и Министерствэ анахьэу ынаIэ зытыригъэтырэ лъэныкъохэм ащыщ зыныбжь хэкIотагъэхэм ыкIи сэкъатныгъэ зиIэхэм социальнэ фэIо-фашIэхэр афагъэцэкIэнхэр.

Мыщ фэдэ фэIо-фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ стационар учреж­дении 5 чIыпIэ 933-рэ яIэу республикэм ит. Джащ фэдэу комплекснэ гупчи 9 Адыгеим ирайонхэм ащыIэх. 2019-рэ илъэсым нэбгырэ мини 9-м ехъумэ яфэIо-фашIэхэр афа­гъэцэкIагъэх.

2019-рэ илъэсым «Социальное такси» зыфиIорэ къулыкъум иIофшIэн лъигъэкIотагъ. Нэбгырэ 2394-мэ фэIо-фашIэхэр ащ афигъэцэкIагъэх.

IэпыIэгъу зищыкIэгъэ цIыфхэм яшIуагъэ арагъэкIыным фэхьазыр волонтерхэр къы­ра­щэлIэн­хэм Министерствэм блэ­кIыгъэ илъэсым Iоф дишIагъ. Ахэм акIуачIэкIэ Iофтхьэбзэ 348-рэ республикэм щызэха­щагъ, волонтер нэбгырэ мини 3-м ехъу ахэлэжьагъ. Ахэм ащы­щэу нэбгырэ 430-р зыныбжь хэкIо­тэгъэ волонтерхэм ащыщых.

Социальнэ IэпыIэгъу арагъэгъоты

Сабыйхэр зэрыс унагъохэм, ным, сабыигъом IэпыIэгъу афэ­хъунхэр Министерствэм инэ­плъэгъу римыгъэкIырэ лъэныкъохэм ащыщ. БлэкIыгъэ илъэсым сабый зэрыс унагъохэм тын зэфэшъхьаф 16 аратыгъ, сомэ миллион 594-рэ мин 677-рэ апэIуагъэхьагъ.

Сабыибэ зэрыс унагъохэм социальнэ IэпыIэгъу арагъэ­гъо­тыгъ. Ащ хэхьэ коммунальнэ фэIо-фашIэхэм ятынкIэ яшIуагъэ арагъэкIыныр, ыпкIэ хэмылъэу кIэлэцIыкIухэр транспортымкIэ зекIонхэ фитыныгъэ яIэныр. Ащ фэдэ фэгъэкIотэнхэр унэгъо 5004-мэ аIэкIагъэ­хьагъ.

Унэгъо зэгурыIожьым къэралыгъом ихэхъоныгъэхэр къыщежьэх

Унагъом имэхьанэ къэIэтыгъэныр, ащ обществэм чIыпIэу щиубытырэр гъэпытэгъэным фэIорышIэрэ Iофтхьабзэхэр республикэм чанэу щызэрахьэх. Щысэ зытепхынэу зытефэрэ унагъохэр агъашIох, ахэм уасэ афашIы.

2019-рэ илъэсым «Материнская слава» зыфиIорэ тын лъа­пIэмрэ зэтыгъо ахъщэ шIухьафтынэу сомэ мин 30 зырызрэ сабыибэ зэрыс унэгъуипшIымэ аратыгъ.

Урысые зэнэкъокъоу «Семья года» зыфиIорэм ихэушъхьа­фыкIыгъэ лъэныкъокIэ Дэчъэ Бислъанрэ Маринэрэ яунагъо текIоныгъэ къыхьыгъ.

КIэлэцIыкIухэм языгъэпсэфыгъо уахътэ шIуагъэ хэлъэуагъэкIоным лъэплъэх

КIэлэцIыкIухэм япсауныгъэ изытет гъэпытэгъэныр, языгъэ­псэфыгъо уахътэ шIуагъэ хэ-лъэу гъэкIогъэныр Министерствэм анахь мэхьанэшхо зэ­ритырэ лъэныкъохэм ащыщ. 2019-рэ илъэсым сабыйхэм зызщагъэпсэфыщт чIыпIэ 96-мэ Iоф ашIагъ. Мы IофшIэныр зэрифэшъуашэу республикэм щыгъэцэкIэгъэным пэIухьанэу сомэ миллиони 144,6-рэ къатIупщыгъ. 2018-рэ илъэсым егъэ­пшагъэмэ, ахъщэр процент 11,7-кIэ на­хьыб. БлэкIыгъэ илъэсым кIэлэцIыкIу нэбгырэ 36141-мэ загъэпсэфын ыкIи япсауныгъэ агъэпытэн амал арагъэгъотыгъ. Рес­­публикэм щы­псэурэ сабый­хэм япроцент 35-рэ ар мэхъу.

2020-рэ илъэсым Министерст­вэм гухэлъэу иIэ­хэм ащыщ мэфэ 18-рэ кIэлэцIыкIу­хэм загъэпсэфы­нэу «Реабилитационнэ гупчэу «Звездный» зыфиIорэм агъэ­кIонхэр.

Республикэм и ЛIышъхьэ мэхьанэшхо реты

Унагъом иинститут респуб­ликэм щыгъэпытэгъэныр, ащ имэхьанэ ныбжьыкIэхэм къагурыIоным ыкIи уасэ ратэу къэтэджынхэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ынаIэ тырегъэты. IофшIэгъу зэIукIэгъухэр иIэу муниципа­литетхэм кIо къэс сабыибэ зэрыс унагъохэм АР-м и ЛIы­шъхьэ аIохьэ. ЫпэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ унагъохэм IэпыIэгъу афэхъунхэу муниципали­тетхэм япащэхэм ыкIи ведомствэхэм ялIыкIохэм КъумпIыл Мурат пшъэрылъ афишIыгъ.

Янэплъэгъу рагъэкIыхэрэп

Сэкъатныгъэ зиIэ цIыфхэм республикэм анаIэ зэращытырагъэтырэр АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ къыщыхагъэщы. Литературэм, искусствэм, шIэныгъэм, нэмыкI лъэныкъохэмкIи гъэхъагъэ зышIыгъэхэ нэ­бгыри 10 илъэс къэс респуб­ликэм къыщыхагъэщых ыкIи ахъщэ шIухьафтыныр аратых. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат иунашъокIэ ахъщэ шIу­хьафтыным хагъэхъуагъ ыкIи 2020-рэ илъэсым къыщыублагъэу ар мин 50 хъугъэ.

ФэIо-фашIэхэм япчъагъэ хэхъо

Лъэныкъуабэ къызэлъызыубытырэ гупчэхэм яуалIэрэмэ япчъагъэ илъэс къэс нахьыбэ мэхъу. Мыщ фэдэ гупчэхэм агъэцакIэрэ фэIо-фашIэхэми ахэхъо зэпыт. 2019-рэ илъэсым тыгъэгъэзэ мазэм и 31-м ехъу­лIэу «зы шъхьангъупчъэкIэ» фэIо-фэшIэ 259-рэ агъэцакIэщтыгъэ. Ахэр тапэкIи нахьыбэ ашIынхэр гухэлъ шъхьаIэхэм ащыщых.

2020-рэ илъэсым Iофыгъоу зыдэлажьэхэрэр ведомствэм лъигъэкIотэщтых. ЦIыфхэр социальнэу къэухъумэгъэнхэм, чIыпIэ къин ифэгъэ, сабыибэ зэрыс унагъохэм IэпыIэгъу афэхъугъэнхэр, нэмыкI фэIо-­фашIэхэри агъэцэкIэщтых.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.