БэшIагъэп загъэпсыгъэр, ау бэшIагъэу мэлажьэх

УФ-м илъэпкъ гвардие идзэхэм я Мафэ фэгъэхьыгъэу брифинг щыIагъ. Федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм иIофшIэн зэрэзэхищэрэр ыкIи гъэхъагъэу иIэхэр журналистхэм къафаIотагъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх ГъэIорышIапIэм ипащэу, полковникэу Алексей Порва, ащ игуадзэхэу Игорь Нечаевыр ыкIи Иван Гричановыр, вневедомственнэ ухъумэным ипащэу Андрей Власовыр.

Полицием иполковникэу Алексей Порва ГъэIорышIапIэм иподразделениехэм ахэтхэм ыкIи идзэ къулыкъушIэхэм социальнэ гарантиеу яIэхэм къатегущыIагъ, джащ фэдэу ахэм яIофшIэн ыкIи яморальнэ-психологическэ зытет уасэ къафишIыгъ. Ащ нэмыкIэу шъолъы­рым щыпсэурэ цIыфхэм ярэ­хьатныгъэрэ ящынэгъончъагъэрэ къэухъумэгъэнхэмкIэ Росгвардием икъулыкъушIэхэм зэфэхьысыжьэу яIэхэм журналистхэр ащагъэгъозагъэх.

Iашэр къызэрэрагъэкIокIырэм епхыгъэ хэбзэгъэуцугъэр зыукъохэрэм зэрапэуцужьхэрэм къатегущыIагъ гъэIорышIапIэм Iизын-фитыныгъэ къязытырэ игупчэ ипащэу Игорь Нечаевыр. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, Iашэр агъэфедэн фитхэу тирес­публикэкIэ Iизын къызэраты­гъэхэр нэбгырэ мин 13 фэдиз мэхъу, ахэм пкъыгъо мин 22-м ехъу аIэкIэлъ. 2009-рэ илъэсым Iашэр къызэраухъумэрэм еп­хыгъэу уплъэкIун мин 12-м кIахьэу ашIыгъ, ахэмкIэ хэу­къоныгъэ 900-м ехъу къыха­гъэщыгъ.

Вневедомственнэ ухъумэнымкIэ подразделением иIоф­шIэн изэфэхьысыжьхэм къатегущыIагъ Андрей Власовыр. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, рес­- пуб­ликэм ивневедомственнэ къулыкъу шъолъырым ит псэолъэ 1116-рэ къегъэгъунэ, ащ щыщэу 1428-р фэтэрых. Джащ фэдэу унэе къэгъэгъунэн организации 130-мэ яIофшIэн зэрэзэхащэрэм къулыкъум иподразделениехэр лъэплъэх. Сигналэу «тревогэмкIэ» гъэIорышIапIэм икъулыкъушIэхэм дэкIыгъо 26-рэ яIагъ.

Iофтхьабзэм нэмыкI Iофы­гъохэми щатегущыIагъэх, журналистхэм яупчIэхэм джэуапхэр къулыкъушIэхэм къаратыжьы­гъэх.
КIАРЭ Фатим.