Гъомылапхъэхэр атырагощэнхэу рагъэжьагъ

Урысые Iофтхьабзэу «ЗэкIэми тызэгъус» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу, коронавирусым чIыпIэ къин ригъэуцогъэ зизакъоу псэурэ нэжъ-Iужъхэм ыкIи сэкъатныгъэ зиIэхэм шIушIэ IэпыIэгъу республикэм ащарагъэгъоты.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ипшъэрылъкIэ тхьамафэм къыкIоцI ахэм цIыфым анахь ищыкIэгъэ гъомылапхъэхэмрэ унагъом щагъэфедэрэ пкъыгъохэмрэ атырагощэщтых. Мы Iофыгъом сомэ миллион 12 пэIуагъахьэ, ащ изыIахьыр АР-м иминистрэхэм я Кабинет иIэпэчIэгъэнэ фонд къыхэхыгъ.

Республикэм къытIупщыгъэ ахъщэ тедзэм ишIуагъэкIэ шIушIэ Iофтхьабзэм хиубытэщтхэм япчъагъэ нахьыбэ хъугъэ. Зыныбжь илъэс 65-м къехъугъэхэм, сэкъатныгъэ зиIэхэм ыкIи гъот макIэ зиIэ унагъохэм IэпыIэгъур аIукIэщт.

Мы Iофтхьабзэр зэрифэшъуашэу зэхэщэгъэныр республикэм ипащэ пшъэрылъ шъхьаIэу къыгъэуцугъ. Ар гъэцэкIэгъэным акIуачIэ рахьылIэ социальнэ ухъумэным икъулыкъухэм, ОНФ-м, партиеу «Единэ Россием» ялIыкIохэм, волонтерхэм. Спискэхэр зэхэгъэуцогъэнхэм фэшI «линие плъырым» ителефон номер 20 къызэIуахыгъ, ахэм муниципалитет пэпчъ Iоф щашIэ.

Заявкэу къаIэкIэхьагъэхэм епхыгъэу гъомылэпхъэ ыкIи унагъом щагъэфедэрэ пкъыгъо мин 24-рэ фэдиз агъэхьазырыгъ, мини 7-р муниципальнэ образованиехэм аIэкIагъэхьагъэх. Мыщ хэхьэх консервхэр, макаронхэр, тхъур, хьаджыгъэр, шъоущыгъур, крупэхэр, щаир, сабыныр.

Непэрэ мафэм ехъулIэу волонтер 600 фэдиз хъурэ куп гощыгъэхэм мы пстэури цIыфхэм аIэкIагъахьэх.

IэпыIэгъу зищыкIагъэхэм яшIуагъэ арагъэкIыныр, непэ Iофхэм язытет цIыфхэм къагурыгъэIогъэным мэхьанэшхо зэриIэр КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ. Ащ къыхэкIыкIэ гумэкIыгъор дэгъэзыжьыгъэ охъуфэкIэ, «линие плъырхэм» яномерхэм зэпыугъо ямыIэу Iоф зэрашIэщытым къыкIигъэтхъыгъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.