Iалъмэкъхэр афагощыщтых

Адыгеим зыныбжь хэкIотагъэхэм апае гъомылэпхъэ зэфэшъхьафхэр зэрылъ Iалъмэкъхэу агъэхьазырыгъэхэр зытефэхэрэм афагощынхэр къихьащт тхьамафэм аублэщт.

Нэжъ-Iужъхэм IэпыIэгъу языгъэгъотырэ волонтерхэм яIоф­шIэн тэрэзэу зэхэщэгъэнымкIэ унэшъо гъэнэфагъэхэр респуб­ликэм и ЛIышъхьэ ышIыгъэх. Нахь шIуагъэ къытэу ар гъэпсыгъэным зыкI волонтер штабыр лъэплъэ.

— Анахьэу щыкIагъэ зиIэ цIыфхэм ыпкIэ хэмылъэу гъо­мы­лэпхъэ гъэнэфагъэхэр аIэ­кIэгъэ­хьэгъэнымкIэ ищыкIэгъэ мылъкур сэ сиунашъокIэ къы­­хэдгъэ­кIыгъ. Коронавирусым зимыу­шъомбгъуным пае цIыфхэр яунэ исынхэ фаеу зэрэхъу­гъэм къы­хэкIэу, щыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэуцуагъэхэм IэпыIэгъу тафэхъу­нымкIэ бюджет ыкIи мы­бюджет ахъщэ къэ­кIуапIэхэр дгъэфедэнхэ фае, — къыкIи­гъэтхъыгъ КъумпIыл Мурат.

Джащ фэдэу Къэрэщэе-­Щэр­джэс Республикэм и ЛIышъхьэу Рашид Темрезовым шъоущыгъу тонн 50 Адыгеим къызэра­ри­гъэщагъэм фэшI рэзэныгъэ гу­щыIэхэр КъумпIыл Мурат фи­гъэхьыгъэх. А IэпыIэгъур Iалъмэкъэу агъэхьазырыщтхэм ахэ­хьащт.

Гъомылэпхъэ гъэнэфагъэ­хэм­рэ нахьыбэрэ агъэфедэрэ товархэмрэ зыIэкIагъэхьанхэу зытефэхэрэр:

1. Гъот макIэ зиIэ унагъохэр.
2. Шъхьэзакъохэу зыныбжь илъэс 65-м къехъугъэхэр.
3. Дэгъоу зекIон зымылъэкI­хэу сэкъатныгъэ зиIэхэр.

ПэшIорыгъэшъэу заявкэхэр къызатыхэкIэ, мэлылъфэгъум и 6-м къыщегъэжьагъэу волонтерхэм гъомылапхъэхэмрэ на­хьыбэрэ цIыфхэм агъэфедэрэ пкъыгъохэмрэ аIэкIагъэхьа-
щтых.

Линие плъырхэм яномерхэр:
8-800-200-34-11,
8 (8772) 210-500.
Муниципалитетхэм номер тедзэхэу ащагъэфедэхэрэр:

Къалэу МыекъуапэкIэ
8(8772) 555097
+79002772402

АдыгэкъалэкIэ
+79189636407
+79951814450

Красногвардейскэ районымкIэ
+79528113262
+79529821519

Джэджэ районымкIэ
+79034580072

Мыекъопэ районымкIэ
+79034656522

Тэхъутэмыкъое районымкIэ
+7918-392-07-62
+7918-422-79-99

Теуцожь районымкIэ
+79181548067
+79180880651

Кощхьэблэ районымкIэ
+787770 92800

Шэуджэн районымкIэ
+79086722360

Iэшъынэ Сусан.