ТапэкIэ шапхъэу агъэнэфэгъагъэхэр джыри агъэлъэшыгъэх

Коронавирусым зимыушъомбгъунымкIэ Iофтхьабзэхэм язэхэщэн фытегъэпсыхьэгъэ унашъом кIэтхагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. ТапэкIэ шапхъэу агъэнэфэгъагъэхэр джыри нахь гъэлъэшыгъэнхэр ащ къегъэнафэ.

Ащ къызэриIорэмкIэ, 2020-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 3-м сыхьатыр 23.00-м ще­гъэ­жьагъэу Адыгеим щыпсэухэрэр яунэхэм къарыкIынхэ фитыщтхэп. Ащ хахьэхэрэп ме­дицинэ IэпыIэгъу псынкIэм ыкIи псауныгъэмрэ щыIэныгъэмрэ алъэныкъокIэ щынагъо щыIэу къулыкъухэм зафэзыгъазэ­хэрэр, УФ-м и Президент иунашъо диштэу IофшIэпIэ чIыпIэм къекIолIэнхэу фитыныгъэ зэ­ратыгъэхэр. Указым епхыгъэу чIыпIэ благъэхэу товархэр, Iоф­шIэнхэр, фэIо-фашIэхэр зыщыбгъэцэкIэнхэ ыкIи зыщызэбгъэ­гъотынхэ плъэкIыщтхэм якIуа­лIэхэрэр. Джащ фэдэу пIэм хэлъхэм, зыныбжь илъэс 65-м ехъугъэхэм ящыкIэгъэ товархэр аIэкIэзыгъахьэхэрэр.

Республикэм икъэралыгъо хэбзэ къулыкъухэм, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьын органхэм ыкIи подведомственнэ предприя­тиехэм, учреждениехэм, во­лонтерхэм зэрэзекIонхэ алъэ­кIыщт хэушъхьафыкIыгъэ тхьапэр аIыгъымэ пэрыохъу щы­Iэщтэп. Джащ фэдэу УФ-м и Пре­зидент иунашъо епхыгъэу Iоф зышIэнэу фитыныгъэ зиIэ организациехэм якъулыкъу­шIэ­хэр ыкIи унэе предпринимательхэр, хэушъхьафыкIыгъэ про­пуск зиIэ транспортхэр мыщ къыдыхэлъытагъэх.

КъэIогъэн фае, хэушъхьа­фы­кIыгъэ пропускыр ямыIэу цIыф­хэри автотранспортри зе­кIонхэ алъэкIыщтэп.

ЗыкIэтхэгъэхэ мафэм щы­ублагъэу унашъом кIуачIэ иIэ мэхъу.