Къэралыгъо автоинспекцием Iоф зэришIэщтыр

Адыгеим гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ и Къэралыгъо инспекцие хэушъхьафыкIыгъэ IофшIакIэм зэрэтехьагъэмкIэ макъэ къегъэIу.

Къэралыгъо фэIо-фашIэхэр афэгъэцэкIэгъэнхэмкIэ, гъогурыкIоным лъыплъэнхэмкIэ, административнэ хэбзэукъоны­гъэхэм япхыгъэ Iофхэм ахэп­лъэнхэмкIэ цIыфхэм благъэу адэмыгущыIэнхэм фэшI шIыкIэ амал тедзэхэр къыгъоты­гъэх.

Транспорт амалхэр тхыгъэнхэмкIэ, зефэнымкIэ фитыны­гъэр къыдахыным ыкIи ушэтыныр атынымкIэ фэIо-фашIэр зищыкIагъэхэм къэралыгъо ыкIи ­му­ниципальнэ фэIо-фашIэхэм языкI портал пэшIорыгъэшъэу зыхатхэн фае.

Транспорт амалым изэхэлъы­кIэ зэхъокIыныгъэ фашIыным епхыгъэ фитыныгъэр электроннэ шапхъэм илъэу къыдахыным зэхъокIыныгъэ фэхъущтэп. Ащ пае заявкэр хэушъхьафыкIыгъэ электроннэ почтэм иадрес рагъэхьынышъ, чэзыум тетэу хэ­п­лъэщтых.

Адыгеим и Къэралыгъо ав­тоинспекцие иподразделе­ниехэм яэлектроннэ почтэхэм яадресхэр:

— къалэу Мыекъуапэ — texnadmkp01@mvd.ru

— Мыекъопэ районыр —texnadmkrn01@mvd.ru

— Джэджэ районыр —texnadgiag01@mvd.ru

— Кощхьэблэ районыр —texnadksh01@mvd.ru

— Красногвардейскэ районыр — texnadkrsn01@mvd.ru

— Теуцожь районыр — texnadadg01@mvd.ru

— Тэхъутэмыкъое районыр — texnadtht01@mvd.ru

Транспорт амалым изэхэ­лъыкIэ зэрэзэблахъугъэр щы­нэгъончъагъэм ишапхъэ зэрэди­штэрэмкIэ, джащ фэдэу транспорт амалхэу щынэгъо хьылъэ­хэр зезыщэхэ зышIоигъохэм свидетельствэр къыдахынымкIэ пэшIорыгъэшъэу мы телефонхэмкIэ зарагъэтхын фае:

Мые­къуапэ — 8 (8772) 59-68-58;

Мыекъопэ районыр — 8 (87777) 2-11-83;

Джэджэ районыр — 8 (87779) 9-19-54;

Кощхьэблэ районыр — 8 (87770) 9-10-02;

Красногвардейскэ районыр — 8 (87778) 5-24-63;

Теуцожь районыр — 8(87772) 9-20-20;

Тэхъутэмыкъое районыр —
8 (87771) 9-67-69.

Iэшъынэ Сусан.