IэпыIэгъухэр…

Коронавирусым зимыушъомбгъуным фэшI гъунапкъэхэу къэралыгъом щагъэнэфагъэхэм апкъ къикIыкIэ бизнес цIыкIумрэ гурытымрэ гузэжъогъу чIыпIэ иуцуагъэх.

Ахэм къахиубытэрэ предприятиехэм ыкIи организациехэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ федеральнэ гупчэм къыгъэнэфэгъэ пшъэрылъхэу республикэм игъэцэкIэкIо органхэм апашъхьэ щытхэр зэшIуахынхэу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ариIуагъ.

Джащ фэдэу а IэпыIэгъухэм шъолъыр хэгъэхъожьынхэр фа­шIынхэу зэрэщытыр АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ. Ахэр:

— хьакъулахь зэратыгъэр къэзыушыхьатырэ бухгалтер тхыгъэм итын пылъ пIалъэр лъыгъэкIотэгъэныр;

— дэкIыгъо уплъэкIунхэр 2020-рэ илъэсым мэкъуогъум и 1-м нэс зэпыгъэугъэнхэр;

— федеральнэ хьакъулахь къулыкъум ыкIи нэмыкI уплъэ­кIун-лъыплъэн органхэм алъэныкъо къи­кIэу пшъэдэ­кIыжьхэр арамыгъэхьынхэр;

— 2021-рэ илъэ­сым къыще­гъэ­жьагъэу унэе предпринимательхэм атырэ тынхэм къа­хамыгъэхъоныр;

— унэе предпринимательхэм, бизнес ыкIи предприятие цIыкIухэм чIыпIэ зэжъу зэ­рифагъэ­хэмкIэ (апэрэмкIэ, яIофышIэхэм лэжьапкIэ аратыным фэшI) процент зытемылъ ахъщэ чIыфэ ятыгъэныр;

— бизнес цIыкIумрэ гурытымрэ апае фэгъэкIотэн кредитованием ипрограммэу щыIэм зегъэушъомбгъугъэныр;

— ахъщэ къизыхыщтым нахь IэшIэхэу фагъэпсыныр. Программэм банк 99-рэ хэлажьэ, ахэм проценти 8,5-рэ телъэу предпринимательхэм ахъщэ чIыфэр аратыныр;

— предприятие цIыкIухэм страховой тынхэр илъэсныкъо пIалъэкIэ афызэкIахьанхэр, чIыфэм итыжьын нахь псынкIэ къафэхъунымкIэ икIэрыкIэу къафалъытэжьыныр;

— къэралыгъо ыкIи муниципальнэ унэу бэджэндэу аIыгъхэм апкIэ мы илъэсыр екIыфэ аIамыхынхэр;

— эпидемием ыпкъ къикIыкIэ унэе предпринимательхэу зихахъо къыщыкIагъэхэм кредит ахъщэу къырахыгъэм итыжьынкIэ зыгъэпсэфыгъо пIалъэу мэзи 6 ятыгъэныр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэ­рэхигъэщыгъэмкIэ, охътэ къинэу непэ тызэрыуцуагъэм зыныбжь хэкIотэгъэ цIыфхэу унэм арыс­хэм тынаIэ атедгъэтын фае. Ахэр ащыгъупшагъэхэу ыкIи IэпыIэгъу ямыIэу къащыдгъэхъу хъущтэп. Ары пакIошъ, ащыщхэм Iэхьылхэр ямыIэнхэкIи хъун.

Пенсионерхэм ашхыщт гъомы­лапхъэхэр ыкIи ящыкIэгъэ Iэзэгъу уцхэр аIэкIагъэхьанхэм епхыгъэ IофшIэныр аублагъ. БлэкIыгъэ тхьамафэм политикэ партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм ишъолъыр къутамэ, «НыбжьыкIэ гвардиер», ОНФ-р, «Ресурснэ гупчэр» ыкIи социальнэ къулыкъухэр зэгъусэхэу зыныбжь хэкIотагъэхэм IэпыIэгъу языгъэгъотыщт волонтер штаб зэхащагъ. Ащ «илиние плъыр» шъузэрэтеощтыр: 8-800-200-34-11 ыкIи 8 (8772) 210-500.

— IэпэчIэгъэнэ фондым сомэ миллиони 5 къыхэтхы­нэу унашъо сшIыгъэ. А мылъкумкIэ зыныбжь хэкIотагъэ­хэм апае гъомылэпхъэ зэфэшъхьафэу ыкIи гигиенэ амал­хэмкIэ агъэфедэщтхэр зэралъхьащтхэ Iалъмэкъхэр афэтшIыщтых. А зэтыгъо IэпыIэгъур зыныбжь хэкIотагъэхэу ыкIи мы мобильнэ нэбгырэ мини 5-мэ «линие плъырымкIэ» зафагъазэмэ къэблэгъэрэ мафэхэм аратыщт, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Зыныбжь илъэс 65-м къехъу­гъэхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ джыри ахъщэ тедзэ федеральнэ гупчэм къикIынэу ежэх.

Iэшъынэ Сусан.