ПроектыкIэхэр республикэм щагъэцакIэх

Тыгъэм иамалкIэ Iоф зышIэщт электростанцием ишIын Адыгеим щаухыгъ. «Зеленая» энергетика зыфиIорэ лъэныкъом хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фэIорышIэрэ инвестиционнэ проектым иапэрэ уцугъо республикэм щагъэпсыгъ.

Мыщ фэдэ электростанциеу МВт 4 зилъэшыгъэр Мыекъуапэ дэжь щашIыгъ. Илъэсым къыкIоцI электрическэ энергиеу кВт сыхьат миллион 5132-рэ къытынэу агъэнафэ.

Мыщ ишIын фэгъэхьыгъэ IофшIэнхэр 2019-рэ илъэсым шэкIогъу мазэм ауб­лагъэх. Графикэу агъэнэфагъэм диштэу мыгъэ гъэтхапэм аухыгъ. Непэрэ мафэм ехъулIэу аужырэ гъэцэкIэнхэр электростанцием щэкIох, жъоныгъокIэ мазэм иIофшIэн ригъэжьэнэу агъэнафэ.

Проектыр «Хевел» зыфиIорэ компанием егъэцакIэ. Инвестиционнэ форумэу 2018-рэ илъэсым Шъачэ щыкIуагъэм мыщ ишIын фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ «Хевел» зыфиIорэмрэ щызэдыкIэтхагъэх. Мы инвестиционнэ проектым къыдыхэлъытагъэу Адыгеим джыри зы электростанцие щашIы. МВт 4,9-рэ зилъэшыгъэу тыгъэм иамалкIэ Iоф зышIэщт Шэуджэн электростанциер мы илъэсым ияплIэнэрэ квартал къызэIуахыщт.

СтанциитIумэ яшIын компанием инвестициеу сомэ миллион 950-рэ хилъхьагъ.

ИкIэрыкIэу къызфагъэзэжьырэ энергетикэр гъэфедэгъэнымкIэ Адыгеим амалышIухэр IэкIэлъых. УФ-р пштэмэ, энергетикэм ылъэныкъокIэ тыгъэм иамалхэр нахь зыщыбгъэфедэн плъэкIыщт шъолъырхэм тирес­публикэ ащыщ. ГурытымкIэ илъэсым къыкIоцI Адыгеим мэфэ 250-рэ тыгъэр къыщепсы. Джащ фэдэу «зеленэ» энергетикэм истратегие хэхъоныгъэ­хэр ышIынхэм фытегъэ­псыхьэгъэ жьыбгъэмкIэ Iоф зышIэрэ паркыр республикэм щагъэуцугъ. Энергиеу шъолъырым иIэр нахьыбэ хъун ыкIи проектыкIэхэр Адыгеим щытшIынхэм фэIорышIэнэу тэгугъэ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.