Зафэжъугъазэмэ яшIуагъэ къышъуагъэкIыщт

Коронавирусым зимыушъомбгъуным пае цIыфхэр яунэ исынхэ фаеу зэрэхъугъэм къыхэкIэу щыIэны­гъэм чIыпIэ къин ригъэуцуагъэхэм (гъот макIэ зиIэхэм, нэжъ-Iужъхэм, дэгъоу зекIон зымылъэ­кIыхэрэм) IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ Адыгеим Iоф­тхьэбзэ гъэнэфагъэхэр щызэрахьэх.

Апэрэ IэпыIэгъу лъэпкъыр – ыпкIэ зылъамытырэ гъомылэпхъэ гъэнэфагъэхэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэр.

Гъомылэпхъэ гъэнэфагъэхэмрэ нахьыбэрэ агъэфедэрэ товархэмрэ зыIэкIагъэхьанхэу зытефэхэрэр:

1. Гъот макIэ зиIэ унагъохэр.
2. Шъхьэзакъохэу зыныбжь илъэс 65-м къехъугъэхэр.
3. Дэгъоу зекIон зымылъэкIхэу сэкъатныгъэ зиIэхэр.

ПэшIорыгъэшъэу заявкэхэр къызатыхэкIэ, мэлылъфэгъум и 6-м къыщегъэжьагъэу волонтерхэм гъомылапхъэхэмрэ нахьыбэрэ цIыфхэм агъэфедэрэ пкъыгъохэмрэ аIэкIагъэхьащтых.

ЯтIонэрэ IэпыIэгъу лъэпкъыр – заказхэр алъыгъэIэсыгъэнхэр.

Зыныбжь илъэс 60-м къехъугъэу иунэ исын фаеу хъугъэм гъомылапхъэхэр е Iэзэгъу уцхэр къызэрэфахьырэмкIэ ыпкIэ ытырэп. ЦIыфэу заказ къэзытыгъэр ары товархэм ауасэ зытыжьырэр.

Гъэтхапэм и 30-м къыщегъэжьагъэу волонтерхэм заказхэр алъагъэIэсых.

Линие плъырхэм яномерхэр: 8-800-200-34-11, 8 (8772) 210-500.

Муниципалитетхэм номер тедзэхэу ащагъэфедэхэрэр:

Къалэу МыекъуапэкIэ
8(8772) 555097
8(8772) 555097
+79002772402

АдыгэкъалэкIэ
+79189636407
+79951814450

Красногвардейскэ районымкIэ
+79528113262
+79529821519

Джэджэ районымкIэ
+79034580072

Мыекъопэ районымкIэ
+79034656522

Тэхъутэмыкъое районымкIэ
+7918-392-07-62
+7918-422-79-99

Теуцожь районымкIэ
+79181548067
+79180880651

Кощхьэблэ районымкIэ
+787770 92800

Шэуджэн районымкIэ
+79086722360