Фондым Iоф ышIэщт

2020-рэ илъэсым гъэтхапэм и 30-м къыщегъэжьагъэу мэлылъфэгъум и 3-м нэс Урысые Федерацием социальнэ страхованиемкIэ и Фонд Адыгэ Рес­публикэмкIэ икъутамэ ыпэкIэ аштэгъэгъэ графикым тетэу Iоф ешIэ: блыпэ-мэфэкум сыхьатыр 9.00-м къыщегъэ­жьагъэу 18.00-м нэс, бэрэскэшхом сы­хьа­тыр 9.00-м къыщегъэжьа­гъэу 17.00-м нэс, шэмбэтымрэ тхьау­ма­фэмрэ зы­гъэпсэфыгъо мафэх.

Зэпахырэ узэу коронави­русым зимыушъомбгъунымкIэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр зэрагъэлъэшыхэрэм епхыгъэу Фондым ишъолъыр къутамэ цIыфэу къекIуалIэхэрэм пIалъэ горэкIэ къакIичыщт.

Iоф ашIэн зэрамылъэкIырэр къэзыгъэшъыпкъэжьырэ электрон тхьапэхэмкIэ ахъщэ IэпыIэгъу къазэраратыщт шIыкIэр зэзыгъашIэ зышIоигъохэм «линие плъырым» ителефонэу 54-36-49-р къызфагъэфедэн алъэкIыщт.

ШъузыгъэгумэкIырэ Iофыгъо пстэумкIи электрон адресэу infо@rоI.fss. ru зыфиIорэмкIэ, шъуитхыгъэхэмкIэ е мыщ фэдэ телефон номерхэмкIэ зафэ­жъугъэзэн шъулъэкIыщт: справочнэ къулыкъур — 52-70-26; приемнэр — 57-11-86; фэгъэ­кIотэныгъэ зиIэ цIыфхэм санаториехэмрэ курортхэмрэ къа­зэращяIэзэщтхэ путевкэхэр аIэ­кIэгъэхьэгъэнхэмкIэ: 52-30-22; фэгъэкIотэныгъэ зиIэхэм япсауныгъэ зыпкъ зэрэрагъэуцожьыщт техникэмрэ протез-­ортопедие пкъыгъохэмрэ аIэ­кIэгъэхьэгъэнхэмкIэ: 52-70-24; пIалъэ горэкIэ Iоф ашIэн зэрамылъэкIырэм ыкIи сабый къызэрапыфагъэм япхыгъэу ахъщэ IэпыIэгъухэр ятыгъэнхэмкIэ: 52-70-23, 52-75-89.

Джащ фэдэу къэралыгъо фэIо-фашIэхэм япортал зыкI исайтэу www.gоsuslugi.ru зыфиIорэр къызфэжъугъэфедэн шъулъэкIыщт.

Отчетхэр атынхэ, экономикэ IофшIэным илъэныкъо шъхьаIэ къагъэшъыпкъэжьын алъэкIыщт:

— фондым ишлюзкIэ;

— къэралыгъо фэIо-фашIэхэм япортал зыкIыкIэ (http://www.gоsuslugi.ru);

— страховать ашIыгъэм «иунэе кабинеткIэ» (саbinеts. fss.ru);

— связым иоператор ишлюзкIэ (СБИС, ТЕНЗОР ыкIи нэмыкIхэр).

Хахъоу яIэм е ахъщэ IэпыIэгъоу къаратыгъэм яхьылIэгъэ справкэхэр къаIахынхэм пае унэе кабинетыр къызфагъэфедэнэу игъо афэтэлъэгъу.

Урысые Федерацием
социальнэ страхованиемкIэ
и Фонд АР-мкIэ икъутам