Бэдзэрхэм Iоф ашIэщтэп

Адыгеим и Оперативнэ штаб къызэритыгъэмкIэ, мэлылъфэгъум и 2-м къыщегъэжьагъэу тишъолъыр ит гъомылэпхъэ бэдзэрхэм ыкIи ер­мэлыкъхэм яIофшIэн къызэтырагъэуцо. Унэшъо гъэнэфагъэ къыда­гъэкIыфэ ахэр зэфэшIыгъэщтых.

Мыщ ыпэкIэ мыгъомылэпхъэ щэпIэ чIыпIэхэр, хъызмэтым щагъэфедэрэ товархэр зыщащэрэ бэдзэрэу урамэу Крес­тьянскэм тетыр, автотучанхэр, къэгъагъэхэр зыщащэрэ чIыпIэхэр, нэмыкIхэми яIофшIэн зэпагъэугъэу щытыгъ.

Джыри зэ шъугу къэтэгъэ­кIы­жьы Адыгеим и ЛIышъхьэ иуна­шъокIэ унэм къимыкIэу исынхэм ирежим зэрэтехьагъэхэр. Iофы­шIэм кIощтхэр, гъомылапхъэ, уц Iэзэгъухэр къэзыщэфыщтхэр, шIокI зимыIэ медицинэ IэпыIэгъу зищыкIагъэхэр арых унэм къикIын фитхэр.
Iэшъынэ Сусан.