ЫпкIэ хэмылъэу ыкIи IэшIэхэу

Урысые Федерацием экономикэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ хэбзэгъэуцугъэу «Имылъку зэрэзэтезыгъэм (банкротство) ехьылIагъ» зыфиIорэм гъэтэрэзыжьынэу фишIыгъэр Правительствэм фигъэхьыгъ.

Ащ къызэрэщиIорэмкIэ, цIыфым ежь-ежьырэу муниципальнэ фэIо-фа­шIэхэр зыгъэцэкIэрэ гупчэмкIэ (МФЦ) е арбитражнэ гъэIорышIакIомкIэ лъэIу тхылъ ытхыщт, ащ ыпкIэ хэлъынэу щытэп. Джащ тетэу имылъкукIэ чIыпIэ зэжъу ифагъэм хьыкумым зыфимыгъа­зэу цифрэ шIыкIэм тетэу IэшIэхэу ичIы­фэ фагъэгъуныр зэшIуихын ылъэ­кIыщт.

Хьыкум Iофыр къыхэмыхьэу зимылъку зэтезыгъэу алъытэщтыр зичIыфэ сомэ мин 50-м къыщегъэжьагъэу, ау сомэ мин 700-м емыхъурэр ары.

Зигугъу къэтшIырэ Iофым изэшIохын къызэрыкIоу ыкIи IэшIэхэу шIыгъэныр Урысыем и Президентэу Владимир Путиным ыпэкIи къыIуагъэу щытыгъ. Джы УФ-м и Правительствэ итхьаматэу М.В. Мишустиным цIыфэу зихахъо макIэм ыкIи зимылъкукIэ ичIыфэхэр зымыгъэгъужьышъурэм ылъэныкъокIэ Iофым изэшIохын ыпкIэ хэмылъэу, IэшIэхэу гъэпсыгъэнымкIэ унашъо ышIыгъ.