Зыукъорэм — пшъэдэкIыжь

Карантин ыкIи нэмыкI санитарнэ-эпидемиологие шапхъэхэм ярежим зыукъохэрэм алъэныкъокIэ щыIэ административнэ хэбзэукъоныгъэхэм я Кодекс УФ-м и Къэралыгъо Думэ хэгъэхъожьынхэр фишIыгъэх.

ОшIэ-дэмышIэ Iофым ирежим окIофэ е узым зиушъомбгъуным ищынагъо, карантиныр щэIэфэхэ зекIохэрэ санитарнэ ыкIи гигиенэ шапхъэхэр зыукъо­хэрэм административнэ пшъэдэкIыжь арагъэхьыщт.

Тазырхэр зыфэдэщтхэр: цIыф къызэрыкIохэм сомэ мин 15 — 40, IэнатIэ зыIыгъхэм — сомэ мин 50 — 150-рэ, юридическэ гъэсэныгъэ зимыIэхэу предприниматель IофшIэныр зыгъэцакIэхэрэм — сомэ мин 50 — 150-рэ е чэщ-зымэфэ 90-рэ яIофшIэн зэпа­гъэущт, юридическэ лицэхэм — сомэ мин 200 — 500 е чэщ-зымэфэ 90-рэ яIофшIэн зэпагъэущт.

Джащ фэдэу, эпидемием фэгъэхьыгъэу къэбар нэпцIхэр интернет сайтхэм ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэм къащыхэзыутыхэрэм алъэныкъокIи административнэ тазырхэр зэратыралъхьащтхэр хэбзэгъэуцугъэм къыщеIо. Юридическэ лицэхэм сомэ миллион 1,5 — 3-м нэсэу тазыр арагъэтыщт, къыхаутыгъэ къэбарым ыпкъ къикIыкIэ цIыфым идунай ыхъожьыгъэмэ, ипсауныгъэ ыкIи имылъку зэрар екIыгъэмэ тазырыр нахьыбэщт — сомэ миллиони 3 — 5-рэ.