ЯкъэкIожьын къин хъугъэ

Ростуризмэм къызэриIорэмкIэ, Урысые Федерацием ицIыфхэу нэ­бгырэ мини 100 фэдизмэ къэралыгъо зэфэшъхьафхэм защагъэ­псэ­фы. Нахьыбэу ахэр зыдэщыIэхэр Карибскэ бассейныр, къыблэ-къокIыпIэ Азиер ыкIи Тыркуер арых.

Зигъунапкъэхэр джыри зэ­фэзымышIыгъэ къэралыгъохэм ащыIэхэр языгъэпсэфыгъо уахътэ зыщаухырэ пIалъэм билетэу ащэфыгъэхэмкIэ къэкIожьых. Европэм ихэгъэгухэм ащыщхэм цIыфхэр ащымызекIонхэу атырагъэпытыхьагъ, Урысыем къи­быбыкIырэ самолетхэм япчъагъэ макIэ хъугъэ.

Ростуризмэр зекIо щыIэ пстэумэ къяджэ сыд фэдэрэ къэралыгъо къинагъэхэми, Урысыем иконсульствэхэмрэ МИД-м ипосольствэхэмрэ зафагъэзэ­нэу, туроператорхэмрэ авиакомпаниехэмрэ нахьыбэрэ афы­теонхэу.

Путевкэ зиIэу зыгъэпсэфакIо кIуагъэхэр билетэу къа­щэфыгъэхэмкIэ къэкIожьынхэ алъэкIыщт е туроператорым къызэрагъэзэжьыщт шIыкIэр къариIощт ыкIи къафыхихыщт.

«Мафэ къэс къэралыгъо зэ­фэшъхьафхэм къарымыкIы­жьы­шъурэ цIыфхэу Ростуризмэм зыкъыфэзгъазэрэр бэдэд. Нэ­бгырэ пэпчъ IэпыIэгъу тызэ­рэфэхъущтым тыпылъ. АщкIэ Росавиациер, Минтрансыр, УФ-м IэкIыб къэрал IофхэмкIэ и Министерствэ къыддеIэх», — къытыгъ Ростуризмэм ипресс-къулыкъу.

Зэпымыоу Iоф зышIэрэ телефонхэмкIэ мафэ къэс нэбгырэ мин заулэ Ростуризмэм иIофышIэхэм къафытео. Ащ фэшъхьафэу хэгъэгум икIыгъэ цIыфхэр Ростуризмэм иофициальнэ сайт зихьэхэкIэ, къызэрагъэзэжьын алъэкIыщт къэбархэр къырагъотэщтых. Ростуризмэмрэ Ассоциациеу «Турпомощымрэ» телефон номерэу 8-499-678-12-03-мкIэ чэщи мафи уафытеон плъэкIыщт.

ЗыгъэпсэфакIохэри ахэм къапэблэгъэ цIыфхэу афэгумэкIыхэрэри афытеохэмэ, къэбарыкIэу щыIэхэр къараIощтых. Телефон линиехэу агъэфедэ­хэрэми ахагъэхъощт.

(Тикорр.).