Программэм игъэцэкIэн амалышIухэр къытыщтых

Шъолъырым социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ышIыным иунэе программэ фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэм зыщатегущыIэгъэхэ зэхэсыгъом хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Видеоселектор шIыкIэм тетэу кIогъэ Iофтхьабзэр зэрищагъ Урысыем и Правительствэ и Аппарат ипащэ игуадзэу Валерий Сидоренкэм.

Зэхэсыгъом иIофшIэн хэлэжьагъэх Адыгеим и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, экономикэм, псэолъэ­шIыным, мэкъумэщ хъызмэтым, чIыопс къэкIуапIэхэм, энергетикэм ыкIи зекIоным яIофыгъохэм афэгъэзэгъэ федеральнэ министерствэхэм ыкIи ведомствэхэм япащэхэм ягуадзэхэр.

КъызэраIуагъэмкIэ, Адыгеим социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ышIынымкIэ унэе программэм Iофтхьэбзэ 30 къыдыхэлъытагъ. ИнвестициехэмкIэ шъолъы­рыр джыри нахь хъопсагъоу хъуным, лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм ахэр афытегъэпсыхьагъэх. Федеральнэ гупчэм къикIыщт мылъкур сомэ миллиарди 5-м ехъу.

Адыгем и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, шъолъырым хэхъоныгъэ ышIынымкIэ ищыкIэгъэ пстэури программэм къыдыхэлъытагъ: инфраструктурэм ылъэныкъокIэ пэрыохъухэр дэгъэзыжьыгъэнхэр, предпринимательствэ цIыкIум ыкIи гурытым хэщагъэхэм амалэу аIэ­кIэлъхэр нахьышIу шIыгъэныр, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ, культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ цIыфхэм афагъэцэкIэрэ фэIо-фашIэхэр шэпхъэшIухэм адиштэнхэр.

Энергетикэм иинфраструктурэ хэхъо­ныгъэ ышIыным иIофыгъо шъхьафэу тегущыIагъэх. ПАО-у «Кубаньэнерго» зыфиIорэм иподстанцие 58-м щыщэу IэпэчIэгъэнэ (резерв) тIэкIу зиIэр 14-р ары ныIэп.

— Энергетическэ комплексым иинфраструктурэ зиушъомбгъуным къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэр зэрифэшъуашэу зыдгъэцакIэхэкIэ, бизнесым, социальнэ лъэныкъом, псэолъэшIыным яобъектхэм хэхъоныгъэ ашIынымкIэ амалэу аIэкIэлъхэм ахэхъощт. ЭлектроэнергиемкIэ кIуа­чIэхэм захэдгъахъокIэ, инвестиционнэ проектыбэхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэхэ хъущт, зекIоным хэ­хъоныгъэ ышIыным ар фэIорышIэщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Сабыибэ зэрыс унагъохэм псэупIэхэр ашIынхэм фэшI къаратыгъэ чIыгу Iахьхэм инженернэ инфраструктурэр ащыгъэпсыгъэныр унэе программэм къыдыхэлъытагъ. ЦIыфхэм яфэIо-фашIэхэр шэпхъэшIухэм адиштэу зэшIохыгъэнхэр ары анахь шъхьаIэр.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.