«Налмэсыр» тихьэкIагъ

Шъачэ икIымэфэ театрэрэ ПсышIуапэ лъэпкъ культурэм и Гупчэу дэтымрэ ясценэхэм ТекIоныгъэм июбилееу къэблагъэрэм фэ­гъэ­­хьы­гъэу Адыгэ Республикэм лъэпкъ къа­шъо­хэм­кIэ и Къэралыгъо академическэ ан­­самблэу «Налмэсым» концертхэр къы­щитыгъэх.

Ансамблэм ихудожественнэ зэхэщакIоу Хъоджэе Аслъан къызэриIуагъэмкIэ, якъэгъэлъэ­гъонхэр Шъачэ бэрэ щызэхащэх. КIымэфэ Олимпиадэр къы­зэIуахы зэхъуми, зызэфашIы­жьыми нэбгырэ мин пчъагъэхэр адыгэ къашъохэм арагъэплъыгъэх, нэмыкI зэIукIэгъухэми зыкъыщагъэлъэгъуагъ.

Аслъан артист унагъо къи­хъухьагъ. Ятэжъэу Юсыф, ятэу Мурадинэ, янэу Марзыет «Налмэсым» къыщышъощтыгъэх. Ансамблэр зэрэадыгэ лъэпкъэу зэрыгушхорэ къэшъокIо купэу щыт.

Хэгъэгу зэошхом ТекIоны­гъэр къызщыдахыгъэр илъэс 75-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэу къэшъокIо коллективым ипрограммэ зэхъокIыныгъэхэр фашIы­гъэх, цIыфыбэмэ агу рихьырэ адыгэ къашъохэм кIэхэри аха­гъэхьагъэх.

Аслъан Японием илъэс 11 Iоф щишIагъ. Кубанскэ къэзэкъ хорым рагъэблагъи, илъэситфэ ащ хэтыгъ, ижъырэ адыгэ къа­шъоу «Уджыр» ащ щигъэуцугъ. Адыгэ бзылъфыгъэ къашъоу «Лъэпэтетыр» лъэпкъ къашъо­хэмкIэ Къэралыгъо академическэ ансамблэу Игорь Моисеевым ыцIэ зыхьырэм ирепер­туар хагъэхьагъ.

ПрограммакIэу Шъачэ къыща­гъэлъэгъуагъэм Аслъан ихореографическэ композициеу «У стен Рейхстага» зыфиIорэр джы хагъэхьагъэу артистхэм къашIы.

— Документальнэ хроникэм сеплъызэ тидзэхэм Рейхстаг заштэм Советскэ Союзым щы­псэурэ цIыф лъэпкъ пстэумэ ащыщхэм ялъэпкъ къашъохэр къызэрашIыгъагъэхэр слъэгъугъагъэ. Ар зыфэдэ къэмыхъугъэ къэшъуагъ! Джащыгъур ары а хъугъэ-шIагъэр сценэм къыщыдгъэлъэгъонэу зытесыубы­тэгъагъэр, — еIо Аслъан.

Апэ ащ Мыекъуапэ щеплъыгъэх, ятIонэрэу къызщагъэлъэгъуагъэр Шъач ары. «У стен Рейхстага» зыфиIорэ къэ­шъо-композициер зылъэгъурэ пстэу­мэ агу рехьы, ТекIоныгъэр къыдэзыхыгъэ зэолIхэм яшIэжь къегъэущы.
Ныбэ Анзор.