Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат и Джэпсалъ

Лъытэныгъэ зыфэсшIырэ Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэр!

Ныбджэгъу лъапIэхэр!

ГухэкI нахь мышIэми, респуб­ликэм щыпсэурэ зы нэбгырэм коронавирусыр къызэрэпыхьагъэр шъыпкъэу къычIэкIыгъ. Шапхъэу щыIэхэм адиштэу анализхэр Москва агъэхьыгъагъэх ыкIи мы узыр ащ зэриIэр непэ къаушыхьатыгъ. Тишъо­лъыркIэ мыр апэрэ хъугъэшIагъ.

Коронавирусыр яIэу зэгуцэ­фэхэрэ нэбгырих джыри сы­мэджэщым чIэлъых. Ахэм яана­лизхэри ауплъэкIунхэу Москва агъэхьыгъэх.

Зэпахырэ узым зимыушъомбгъуным фэшI амалэу щыIэр зэкIэ зэрэдгъэфедэрэр къы­шъуас­Iомэ сшIоигъу, мыщ епхыгъэ пэшIорыгъэшъ лъэбэкъоу тшIыгъэхэм яшIуагъэ къэкIо.

Коронавирусыр республикэм къызэрэщыхагъэщыгъэм къыхэ­кIыкIэ, мы Iофыгъом нахь пытагъэ хэлъэу тыкъекIолIэн фаеу мэхъу. Мыр анахьэу къызэутэ­кIын зылъэкIыщтхэр ыкIи анахь тынаIэ зытедгъэтын фаехэр зыныбжь хэкIотагъэхэмрэ хэужъыныхьэгъэ узхэр зиIэхэм­рэ. Мыхэм алъэныкъокIэ мэхьанэшхо зиIэ унашъо тшIыгъэ — зыныбжь илъэс 65-м къехъу­гъэхэр ыкIи хэужъыныхьэгъэ узхэр зиIэхэр яунэхэм къарыкIынхэ фитыщтхэп, Iоф зышIэрэ пенсионерхэми ар афэгъэхьыгъ.

IофшIапIэхэм япащэхэм мы шапхъэхэр агъэцэкIэнхэу закъы­фэсэгъазэ. ЦIыфхэр бэу зыщызэрэугъоирэ чIыпIэхэм тина­хьыжъхэр якIуалIэхэ хъущтэп.

Социальнэ къулыкъухэм яIоф­шIэн зэрэзэхащэрэм мыщ дэ­жьым мэхьанэшхо зэриIэр къы­дэтлъытэзэ, зизакъоу псэурэ нэжъ-Iужъхэм, сэкъатныгъэ зиIэ­хэм Iэзэгъу уцхэр ыкIи гъомылапхъэхэр аIэкIэгъэхьэ­гъэнхэм­кIэ IэпыIэгъу афэхъугъэ­ныр пшъэ­рылъ шъхьаIэу афэдгъэ­уцугъ.

ЗэкIэми сыкъушъолъэIу: къушъхьэхэм защыжъугъэпсэфынэу шъуемыжь, нэмыкI шъолъырхэм шъузэрэкIощтыр нахь макIэ шъушIы, унэгъо мэфэкIхэр зэкIашъухьэх.

Шъуисабыйхэм шъуаригъусэу шъуиунэхэм шъуарыс, къэбзэныгъэм ишапхъэ­хэр жъугъэцакIэх.

Мы купым хахьэхэрэм апае ОНФ-м ишъолъыр къутамэ зэхищэгъэ «линие плъырым» Iоф ешIэ. Волонтер-медикхэри IэпыIэгъу афэхъущтых.

Джащ фэдэу охътэ гъэнэфагъэкIэ зиIофшIэн къызэтезгъэуцон фэе объектхэм япчъагъэ нахьыбэ тшIыгъэ. Ахэм ахэхьэх зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэхэр, спортым ыкIи зекIоным япхыгъэ учреждениехэр. Экскурсиехэри зэхэпщэнхэ уфитэп.

Общественнэ шхапIэхэм япредприятиехэм зэкIэми цIыфхэр аштэнхэ фитыщтхэп. Ащ къикIырэп кафехэр, ресторанхэр ыкIи шхэпIэ зэфэшъхьафхэр рагъэтынхэр — ахэм къачIахызэ гъомылапхъэхэр цIыфхэм афащэщт, аIэкIагъэ­хьащт.

Медицинэм иучреждениехэм, аптекэхэм, тучанхэм, банкхэм, общественнэ транспортым яIоф­шIэн щагъэтыщтэп.

Гъомылапхъэхэр ыкIи нэ­мыкI товархэр икъу фэдизэу Адыгеим IэкIэлъых. МыщкIэ зи гумэкIыгъо щыIэп.

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным къэралыгъом щыпсэухэрэм за­къызыфегъазэм, кризисым пэшIуекIогъэнымкIэ, цIыфхэр социальнэу ухъумэгъэнхэмкIэ, ахэм яхахъохэр ыкIи яIофшIэпIэ чIыпIэхэр къэгъэнэжьыгъэнхэмкIэ, бизнес цIыкIум ыкIи гурытым IэпыIэгъу фэхъугъэнымкIэ Iофэу ашIэрэм игъэкIотыгъэу къытегущыIагъ.

А пстэури тиIофшIэн къыды­хэлъытэгъэщт. Джащ фэдэу экономикэм зыпкъитыныгъэ иIэным мэхьанэшхо етэты.

Непэ пстэумэ анахь шъхьаIэр тицIыфхэм, тигупсэхэм ыкIи къытпэблагъэхэм япсауныгъэ къэтыухъумэныр ары, арышъ, республикэм щыпсэухэрэр пандемием щыухъумэгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ лъэбэкъухэр тапэкIи тшIыщтых.

Коронавирусыр республикэм къызэрэщыхагъэщыгъэм къыхэкIыкIэ, мы Iофыгъом нахь пытагъэ хэлъэу тыкъе­кIолIэн фаеу мэхъу. Мыр анахьэу къызэутэкIын зылъэкIыщтхэр ыкIи анахь тынаIэ зытедгъэтын фаехэр зыныбжь хэкIотагъэхэмрэ хэужъыныхьэгъэ узхэр зиIэхэмрэ. Мыхэм алъэныкъокIэ мэхьанэшхо зиIэ унашъо тшIыгъэ — зыныбжь илъэс 65-м къехъугъэхэр ыкIи хэужъыныхьэгъэ узхэр зиIэхэр яунэхэм къарыкIынхэ фитыщтхэп, Iоф зышIэрэ пенсионерхэми ар афэгъэхьыгъ.

Ау IэпыIэгъу шъукъытфэмы­хъоу, нэбгырэ пэпчъ пшъэдэ­кIыжь зэрихьырэр къыгурымыIомэ, мы тхьамыкIагъом тыпэшIуекIоныр къиныщт. Узым псынкIэу зызэриушъомбгъурэр зэкIэми дэгъоу шъошIэ. АдыгеимкIэ апэрэу узыр къызэутэкIыгъэм иунагъо ис нэбгырищми апигъэхьагъ.

Узым зимыушъомбгъуным фэшI УФ-м и Президент иунашъокIэ къихьащт тхьамафэм тикъэралыгъо Iоф щашIэщтэп.

ЗэкIэми сыкъушъолъэIу: къушъхьэхэм защыжъугъэпсэфы­нэу шъуемыжь, нэмыкI шъолъыр­хэм шъузэрэкIощтыр нахь макIэ шъушIы, унэгъо мэфэкIхэр зэкIашъухьэх.

Шъуисабыйхэм шъуаригъусэу шъуиунэхэм шъуарыс, къэбзэныгъэм ишапхъэхэр жъугъэцакIэх.

Ныбджэгъу лъапIэхэр!

ШъукъэтыухъумэнымкIэ Iофэу тшIэрэм тапэкIи шъущыдгъэгъо­зэщт. Коронавирусым епхыгъэ къэбар шъыпкъэр къышъуIэкIэдгъахьэзэ тшIыщт. Тызэгъусэмэ ары мы вирусыкIэм тыпэшIуе­кIон зытлъэкIыщтыр.

Шъузфэсакъыжь!