Коронавирусым пэшIуекIорэ IофшIэнхэр зэрахьэх

«Коронавирус Covid-19» зыфиIорэр къызэутэкIыгъэн ылъэкIыщтэу нэбгыри 5-мэ ягуцафэхэу тишъолъыр щагъэунэфыгъ. Зыр – студент кIалэу Москва къикIыжьыгъэр, 2-р – ащ къыпэблагъэхэр, адри 2-р мыщ епхыгъэхэп (зы нэбгырэр Таиланд къикIыжьыгъ). Медицинэ уплъэкIунхэу арашIылIагъэхэр Москва агъэхьыгъэх, кIэуххэм яжэх. Сымаджэхэм япсауныгъэ хьылъэ дэдэп.

Зэпахырэ узыкIэу къежьа­гъэм зи­ушъомбгъуным ищынагъо дэгъэзыгъэнымкIэ IофшIэн гъэ­нэфагъэхэр зезыхьащтхэ бригадэхэр Адыгеим щызэхаща-гъэх. Ахэм ахэхьагъэх медици- нэ, санитар къулыкъухэм яIо­фы­шIэхэр, чIыпIэ организацие хэм ыкIи хэгъэгу кIоцI Iофхэм- кIэ Министерствэм ялIыкIохэр.
2020-рэ илъэсым гъэтхапэм и 1-м къыщегъэжьагъэу непэ къызнэсыгъэм IэкIыб къэралыгъохэм къарыкIыжьыхэу рес­пуб­ликэм къихьажьыхэрэр зэпымыоу къыхагъэщых, зыщыпсэухэрэм кIохэзэ ауплъэкIух.

Оперативнэ штабым къызэритыгъэмкIэ, чэщ-зымафэм къыкIоцI IэкIыбым къи­кIыжьыгъэ нэбгырэ 584-рэ (243-р – Мые­къуапэ) республикэм къихьажьыгъ. Нэбгырэ 510-р къаплъыхьагъ, 490-мэ карантин атыралъхьагъ, 5-мэ атыра­хыжьыгъ.

Мы уахътэм ехъулIэу зэпахырэ узхэм зыщяIэзэхэрэ сымэджэщым нэбгырэ 11 чIэлъ, 5-мэ узыр яIэн ылъэкIыщтэу ягуца­фэх, 485-мэ унэм исхэу япсауныгъэ лъэплъэх.

Урысыем псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи зэпхыныгъэхэмкIэ иминистерствэхэм къэралыгъо фэIо-фашIэ­хэм япортал ЗыкIэу www.gosuslugi.ru зыфиIорэм хэушъхьафыкIыгъэ едзыгъо къыщызэIуахыгъ. Ар зыфэгъэхьыгъэр коронавирусымкIэ уипсауныгъэ щынагъоу къышъхьащытымкIэ узыхэхьэрэ купыр къыхэбгъэщыныр ары. Ащ нэмыкIэу цIыфхэм полисыр ратхэ зыхъукIэ, зэрапхыщт медицинэ учреждением икъэбар къафытыритхэщт. Ащ ишIуагъэкIэ УФ-м исубъектхэм псауныгъэм изытет щылъыплъэщтых ыкIи ищыкIэгъэ медицинэ IэпыIэгъури игъом арагъэгъотыщт.

Узым зимыушъомбгъунымкIэ уна­шъохэр

Зэпахырэ узэу коронавирусым пэуцужьыгъэнымкIэ Оперативнэ штабэу Адыгеим щызэхащагъэм унэшъо гъэнэфагъэхэр ышIыгъэх.

Ащ къыщеIо псауныгъэр къэухъумэгъэ­нымкIэ Министерствэмрэ Роспотребнадзорым и ГъэIорышIапIэрэ IэкIыб къэралыгъохэм къарыкIыжьхэу къэкIожьхэрэм якъыхэгъэщын, алъыплъэн лъэныкъохэмкIэ Iоф­шIэнэу зэрахьэхэрэр лъагъэкIотэнхэу. Анахьэу анаIэ зытырадзэн фаер карантин режимыр амыукъоныр ары.

Джащ фэдэу IэзэпIэ учреждениехэм Iэзэгъу уцхэр ыкIи Iофы­шIэхэм зызэраухъумэщтхэ шъуашэхэр икъу фэдизэу, IэпэчIэгъанэу арагъэгъо­тынхэ фаеу штабым ылъытагъ.

Коронавирусыр къеузынымкIэ анахь щынэгъо купэу алъытэхэрэ цIыфхэу зыныбжь илъэс 65-м къехъугъэхэу Iоф­шIапIэхэм аIутхэм яспискэхэр атхыгъэх. Ахэр шIокI имыIэу яунэхэм арысынхэ фае. А уахътэм къыкIоцI ящыкIагъэхэр волонтерхэм афагъэцэкIэщтых.

Хабзэм игъэцэкIэкIо органхэм, къэлэ ыкIи муниципальнэ образованиехэм япащэхэм ашIэнхэ фаеу афагъэнэфагъэ­хэм ащыщ къэралыгъо ыкIи муниципальнэ фэIо-фашIэхэу электроннэ шIыкIэм тетэу афамыгъэцэкIэшъущтхэр зэшIуа­хынхэм пае пэшIорыгъэшъ спискэхэр атхынхэу.

Коронавирусым зызэрэщытыухъумэщтым, зекIокIэ тэрэзэу зетхьанхэ фаехэм къэбархэу япхыгъэхэр цIыфхэм икъу фэдизэу алъыгъэIэсыгъэныри ащ къыделъытэ.