Гъэтхапэм и 27-р — Урысые Федерацием илъэпкъ гвардие идзэ­хэм я Маф

Урысыем илъэпкъ гвардие иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIым фэшI тышъуфэгушIо!


Iофэу шъузыфэгъэзагъэр щытхъу пы­лъэу мафэ къэс зэрэжъугъэцакIэрэм фэшI лъэ­шэу тызэрэшъуфэразэр къэтэIо. Къэралыгъо псэуалъэхэм, общественнэ рэхьатныгъэм, цIыфхэм ящы­нэгъончъагъэ якъэухъумэнкIэ пшъэ­дэкIыжьышхо зыпылъ шъуикъулыкъу еIолIэнчъэу зэрэзешъухьэрэмкIэ къэралыгъом кIэгъэкъон пытэу шъуриI, тихэгъэгу изыпкъитыныгъэрэ ищынэгъончъагъэрэ якъэухъумэн шъуиIа­хьышIу хэшъошIыхьэ, ащ хэхъоныгъэ ышIынымкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зешъо­хьэх.

Росгвардием Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ иIофышIэхэм тиреспуб­ликэ исхэм ящынэгъончъагъэрэ ярэ­хьатныгъэрэ якъэухъумэн акIуачIэ тапэкIи зэрэрахьылIэщтым тицыхьэ телъ.

Шъуикъулыкъу пшъэрылъхэр дэгъоу зэрэжъугъэцакIэхэрэм, шъуиIоф шъу­зэрэфэшъыпкъэм, пытагъэ къызэрэз­хэжъугъафэрэм афэшI тхьашъуегъэпсэу шъотэIо!

Псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэшIу шъуи­Iэнэу, шъуисэнэхьаткIэ гъэхъэгъа­кIэхэр шъушIынхэу, шIоу щыIэр зэкIэ къыжъудэхъу­нэу шъуфэтэIо!

Адыгэ Республикэм
и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу
КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу
Владимир Нарожный