Электроннэ шIыкIэм тетэу

Къэралыгъо фэIо-фашIэхэр электроннэ шIыкIэм тетэу къызIэкIэбгъэхьан плъэкIынэу зэрэщытым игугъу мымакIэу къэтэшIы. Мы мафэхэм, коронавирусым зызщиушъомбгъурэ уахътэм, цIыфхэр, анахьэу нэжъ-Iужъхэр, общественнэ чIыпIэхэм нахь макIэу ащыIэнхэм фэшI ар къызфагъэфедэныр бэкIэ нахьышIу.

ПенсиехэмкIэ фондым иинтернет нэкIубгъо «унэе кабинет» щыбгъэпсымэ, ащкIэ фэIо-фа­шIэхэр зэкIэ къызIэкIэбгъэхьанхэ плъэкIыщт. Пенсионерхэм ямызакъоу, пенсиер е нэмыкI социальнэ ахъщэ тыныр зыгъэ­псыхэрэм, фондым ичIыпIэ къу­лыкъоу зэпхыгъэм тхылъ горэ къыгъэхьазырынэу зищыкIагъэ­хэм, IофшIапIэм Iутэу икоэффициентхэр, пенсиеу зэIукIагъэр зыфэдизхэр зэзыгъашIэ зышIоигъохэм, ны мылъкум исертифи­кат къызэратыгъэхэм электроннэ шIыкIэр агъэфедэн амал яI.

«Унэе кабинетымкIэ» ахъщэ тынэу къыптефэрэр бгъэпсын, пенсиер е социальнэ фэIо-фашIэхэр къызэрэпIэкIагъэхьащт шIыкIэр зэблэпхъун плъэкIыщт. Пенсионерым, сэкъатныгъэ зиIэхэм алъыплъэхэрэм ахъщэ тынэу къафакIорэри щагъэпсы­нэу амал яI. Ежь цIыфым ышъхьэкIэ лъэIу тхылъыр электроннэ шIыкIэм тетэу ымытышъугъэ­ми, цыхьэ зыфишIэу, хэбзэгъэуцугъэм тетэу ыгъэнэфагъэм фигъэпсын ылъэкIыщт. Ахъщэ тынхэм е нэмыкIэу Пенсие­хэм­кIэ фондым ипшъэрылъхэм ахахьэхэрэм алъэныкъокIэ упчIэ зиIэм онлайн-приемнэмкIэ ар ыгъэхьын фит.

Мыщ нахь игъэкIотыгъэу зыщызыгъэгъуазэмэ зышIоигъохэр УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм «илиние плъыр» ителефонхэм ащыщ къатеон ылъэкIыщт. Мары ахэр: 8(8772) 53-88-57, 8(8772) 21- 01-86.

ПенсиехэмкIэ фондым иотделениехэм «ялиние плъырхэм» ятелефонхэр:

1. Къалэу МыекъуапэкIэ Гъэ­IорышIапIэм: +7(8772) 21-03-61, 21-03-57, 21-03-75
2. АдыгэкъалэкIэ фондым иотдел: +7(87772) 9-18-96, 9-14-75
3. Джэджэ районымкIэ ГъэIорышIапIэм: +7(87779) 9-15-47
4. Кощхьэблэ районымкIэ ГъэIорышIапIэм: +7(87770) 9-10-76, 9-13-73
5. Красногвардейскэ районымкIэ ГъэIорышIапIэм: +7(87778) 5-30-14
6. Мыекъопэ районымкIэ ГъэIорышIапIэм: +7(87777) 2-14-76, 2-13-12
7. Тэхъутэмыкъое районымкIэ ГъэIорышIапIэм: +7(87771) 96-9-06, 8(938)431-08-63
8. Теуцожь районымкIэ Гъэ­IорышIапIэм: +7(87772) 9-75-13, 9-76-20
9. Шэуджэн районымкIэ Гъэ­IорышIапIэм: +7(87773) 9-24-97, 9-26-57.

ЗыгорэкIэ ПенсиехэмкIэ фондым ичIыпIэ отделениеу шъузэпхыгъэм шъуемыкIуалIэмэ мыхъу­щтмэ, чэ­зыум шъуемыжэным пае пэшIорыгъэшъэу зяжъугъэтхымэ нахьышIу. Уахътэу шъузщыкIощтыр шъузщыфаем зэблэшъухъу­жьын шъулъэкIыщт.

Шъузфэсакъыжь, псауныгъэ шъуиIэнэу шъори, шъуиIахьылхэми тышъуфэлъаIо!

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу.