«ЦIыфхэм япсауныгъэ пстэумэ анахь шъхьаI»

УФ-м и Президентэу Вла­димир Путиным зэпахырэ узэу «Коронавирус Covid-19» зыфиIоу зэрэдунаеу зэлъызыкIугъэм цIыфэу къэралыгъом ис­хэр щыухъумэгъэнхэм, къызэузыгъэхэм япчъагъэ хэмыхъоным, зэрарэу къыхьырэр нахь макIэ хъуным афытегъэпсыхьэгъэ унашъоу ышIыгъэхэр къыз­щыриIотыкIыгъэ джэпсалъэ тыгъуасэ къышIыгъ.

Коронавирусыр къызежьагъэм къыщыублагъэу Iофтхьабзэу зэшIуахыгъэхэм яшIуагъэкIэ, нэмыкIхэм ягъэпшагъэмэ, Урысыем макIэу ащ зызэрэщиушъомбгъурэр пстэумэ апэу Владимир Путиным къыхигъэщыгъ. Ау къытпэблэгъэ къэралыгъуабэхэр лъэшэу зэрэзэлъикIугъэхэм ыпкъ къикIыкIэ, къытэнэмысыхэнэу пшIын зэрэмылъэкIыщтым, нэбгырэ пэпчъ зыфэсакъыжьыным, зиухъумэным, игупсэхэм афэсакъыным нэмыкIырэ хэкIыпIэ зэрэщымыIэм ащ къакIигъэтхъыгъ.

— Тэ тиамалыр тызэдеIэжьзэ игъом типшъэрылъхэр зэшIотхынхэр, профессионализмагъэ хэлъэу тыпэшIуекIоныр ары, — къыIуагъ ащ. — ЦIыфхэм ящыIэныгъэрэ япсауныгъэрэ пстэумэ анахь шъхьаI.

Владимир Путиным врачхэм, фельдшерхэм, IэпыIэгъу псынкIэм щылажьэхэрэм, медсестрахэм, ФАП-хэм ачIэсхэм закъыфигъазэзэ, коронавирусым пэшIуекIогъэнымкIэ ахэр пстэумэ апэ зэритхэр къыхигъэщыгъ, «тхьашъуе­гъэпсэу» къариIуагъ. УзэрэзекIон фэе шапхъэу ахэм къагъэнафэхэрэр зэпстэумэ, анахьэу нэжъ-Iужъхэм, агъэцэкIэныр шIокI зимыIэ Iофэу зэрэщытми мыщ дэжьым къыщыкIигъэтхъыгъ.

Владимир Путиным УФ-м и Конституцие гъэтэрэзыжьынэу фашIыгъэхэм цIыфхэм амакъэхэр зыщыфатыщтхэ мафэу мэлылъфэгъум агъэнэфагъэр зэрэзэкIахьэрэр апэ къыхигъэщыгъэхэм ащыщ. Шъолъырхэм яIофхэм язытет, медицинэм иIофышIэхэм, шIэныгъэлэжьхэм, нэмыкI специалистхэм яеплъыкIэхэр къыдалъытэнхэшъ, а мафэр зытыраубытэщтыр нахь кIасэу агъэнэфэщт.

Зэпахырэ узым зимыушъомбгъуныр, къэралыгъор зэлъимыкIуныр анахь шъхьа­Iэу зэрэщытыр, цIыфхэр яунэхэм арысынхэр хэкIыпIэ анахь тэрэз зэрэхъу­рэр къыдилъытэзэ, къихьащт тхьамафэр, гъэтхапэм и 28-м къыщыублагъэу мэлылъфэгъум и 5-м нэс, зыгъэпсэфыгъоу шIыгъэнэу зэрэрихъухьагъэр къыIуагъ. Сымэджэщхэр, аптекэхэр, щапIэхэр, банкхэр, общественнэ транспортым игъэзекIон пылъ организациехэр ары Iоф зышIэщтхэр.

ЦIыфхэр социальнэу ухъумэгъэнхэм, IофшIэпIэ чIыпIэхэр, гъотэу яIагъэхэр чIамынэнхэм, коронавирусым зэрарэу къафихьырэр нахь макIэ шIыгъэным, бизнес цIыкIур ыкIи гурытыр зэхэмытэ­къонхэм афытегъэпсыхьэгъэ унэшъо зэфэшъхьафхэри къышIыгъэх.

Социальнэ ахъщэ тынхэр, фэгъэкIотэнхэр къызтефэхэрэм ахэр джыри къаратынхэм пае тхылъхэр икIэрыкIэу агъэхьазырыжьых. Джы ар имыщыкIагъэу илъэсныкъо благъэм къатефэрэр къафэкIощт. Джащ фэдэу Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызщыдахыгъэр илъэс 75-рэ зэрэхъурэм ипэгъокIэу ахъщэ тынхэр зыфагъэнэфагъэхэм мэлылъфэгъу мазэм шIомыкIэу къаратыщтых.

Унагъоу кIэлэцIыкIу зэрысхэм IэпыIэгъу тедзэ ятыгъэным фэшI илъэсищым емыхъугъэ сабый зиIэу ны мылъкур къызтефэхэрэм мэлылъфэгъу мазэм къыщыублагъэу, мэзищым къыкIоцI сабый пэпчъ сомэ мини 5 къыфэкIощт.

УФ-м и Президент унагъоу зигъот макIэхэм арыс кIэлэцIыкIоу илъэси 3-м къыщегъэжьагъэу 7-м нэс зыныбжьхэм мазэ къэс ахъщэ тын къаратыным кIэщакIо фэхъугъэу, ащ фэгъэхьыгъэ унашъом джырэблагъэ кIэтхагъ. Ар къызтефэхэрэм бэдзэогъу мазэм къыщыублагъэу ахъщэр къафэкIонэу ары зэрэщытыгъэр. Джы Владимир Путиным къызэриIуагъэмкIэ, мэкъуогъу мазэм и 1-м къыщыублагъэу ар къатыщт.

Джащ фэдэу коронавирусым ыпкъ къикIыкIэ сымэджэщхэм ачIэфагъэхэм е унэхэм арысхэм нахьыпэкIэ гъотэу яIагъэр къызэтегъэнэжьыгъэным пае цIыфыр сымаджэу зыщысыгъэ мафэм ахъщэу къыратын фаер къызэралъытэщтыгъэ шIыкIэм зэхъокIыныгъэхэр фэхъущтых. ЛэжьэпкIэ анахь макIэу агъэнэфагъэм къыпкъырыкIыхэзэ ар къалъытэнэу къэралыгъом ипащэ унашъо къышIыгъ.

«Covid-19-м» къэралыгъохэм, зэкI пIоми хъунэу, яэкономикэ зэщигъэ­къуагъ. Урысыери ахэм ащыщ. Президентым ар къыдилъытэзэ, IофшIэпIэ чIыпIэ имыIэу къэнагъэхэм, хъызмэтшIапIэхэр зэтезыхэмэ, тапэкIэ ар чIэзынэщтхэм IэпыIэгъоу ятыгъэн фаери къыгъэнэфагъ. Непэ IофшIэпIэ чIыпIэ зимыIэхэм пособиеу къаратырэр сомэ мини 8 мэхъу. Джы ар лэжьэпкIэ анахь макIэу агъэнэфагъэм, ар сомэ 12130-рэ, фэдиз ашIыщт.

ПсэукIэ амалэу иIэр нахьышIу шIыгъэным пае ипотекэ зыгъэпсыгъэхэми, нэмыкI Iоф пэIуагъэхьанэу чIыфэ банкым къыIызыхыгъэхэми IэпыIэгъу аратыщт. Ахэм илъэсныкъом банкхэм чIыфэр арамытыжьыныгоу, «каникулхэр» къафашIынхэу Владимир Путиным унашъо къышIыгъ. Банкхэм закъыфигъазэзэ, ар зэрэгъэпсыгъэщтым хэплъэнхэу къари­Iуагъ. Ащ фэдэ IэпыIэгъу къызэратыщтыр коронавирусым къыздихьыгъэ Iофыгъо­хэм апкъ къикIэу зищыIакIэ къин хъугъэу, зигъот процент 30-м ехъоу къыщыкIагъэхэр ары. Ау физическэ лицэхэм ямызакъоу, ащ фэдэ фэгъэкIотэнхэр унэе предпринимательхэми афэшIыгъэн­хэм хэплъэнхэу банкхэм къафигъэпытагъ.

Бизнес цIыкIумрэ гурытымрэ ащылажьэхэрэм къиныгъо мымакIэу коронавирусым къызэрафихьырэри къэралыгъом ипащэ къыдилъытагъ. Ахэр зэтемызынхэм, цIыфэу Iоф ащызышIэ­хэрэр къаIуамыгъэкIынхэм фэшI хэбзэIахьхэр, НДС-р хэмытэу, мэзих благъэм атыщтхэп. ХъызмэтшIэпIэ цIыкIу­хэм ащ нэмыкIэуи страхованиемкIэ взносхэм ятын ылъэныкъокIэ фэгъэкIотэнхэр афашIыщтых.

ХъызмэтшIапIэхэми имыстыхьанхэм пае IэпыIэгъу аратыщт. Ахэм чIыфэ къязытыгъэхэм ар аIахыжьыным е банкрот хъугъэхэу лъытэгъэнхэм афэгъэ­хьыгъэ тхылъхэр мэзихым къыкIоцI атынхэ фимытхэу шIыгъэнэу Владимир Путиным унашъо къышIыгъ. Джащ фэдэу мыхэми страхованиемкIэ взносэу атыхэрэм алъэныкъокIэ фэгъэкIотэнхэр афагъэнэфагъэх.

Экономикэр зэтемызыным, унагъохэм, кIэлэцIыкIухэм, нэжъ-Iужъхэм социальнэ IэпыIэгъу ятыгъэным афэIорышIэнхэу нэмыкI унашъохэри УФ-м и Президент къышIыгъэх. IэкIыбым зимылъку зыгъа­кIохэрэм, осэ ин зиIэ тхьапэхэр зыIэкIэлъхэм, дивидентхэр къызфакIохэрэм ахэр афэгъэхьыгъэх.

— Iофхэм язытет икъоу зэкIэми къыдгурыIоу, тызэдеIэжьэу, къэралыгъори, обществэри, цIыфхэри зэкъоуцохэмэ, мы итхъухьагъэхэми, тапэкIэ зэшIотхыщтхэми федэ къа­хьыщт, — къыIуагъ Владимир Путиным ипсалъэ икIэухым. — ТиIахьыл-гупсэхэм тафэсакъыныр, къэтыухъумэнхэр, IэпыIэгъу зищыкIагъэм тыдеIэныр зэкIэми ти­пшъэрылъ.

ХЪУТ Нэфсэт.